Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój
Półmaraton Ślężański
Super Bieg Runner's
Bieg na Sleze
Liga Biegów Górskich  DARE2B
Festiwal Biegów
GNR
Gorski Bieg Niepodległosci
Strona główna biegaj w gorach sowoich

   Partnerzy:

Srebrna Kozica
Złota Kozica
Brązowa Kozica
CKG Nowa Ruda

Nasze
nagrody:

biegigorskie.pl
enitra.pl
półmaraton sowiogórski

 

REGULAMIN
9.” REGATTA BIEG NA WIELKĄ SOWĘ”.
„ MISTRZOSTWA POLSKI WETERANÓW  W BIEGU GÓRSKIM”.
2.MISTRZOSTWA POLSKI LEKARZY W BIEGU ALPEJSKIM.
LUDWIKOWICE KŁODZKIE, 12.08.2018 r.

 

 

1.ORGANIZATOR
-Wójt Gminy Nowa Ruda
-Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda. ul. Fabryczna 2. 57 – 450 Ludwikowice Kłodzkie
Tel.74/872 20 84, faks 74/871 65 55, e-mail: ckultury@gmail.com
-UKS ludwikowice    

 

2.CELE IMPREZY
-wyłonienie zwycięzców  9.”Regatta Biegu na Wielka Sowę”.
-wyłonienie zwycięzców „Mistrzostw Polski Weteranów w Biegu Górskim”.
-wyłonienie zwycięzców  Mistrzostw  Polski Lekarzy.
-promocja Gór Sowich
-promocja biegów górskich i LIGI BIEGÓW DARE 2 B.
-promocja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej.

 

3.TERMIN I MIEJSCE
-12.08.2018 roku – Ludwikowice Kłodzkie/Dolny Śląsk, ośrodek „Harenda”.
-start- godz.11:00

 

4.TRASA
-trasa przebiega po drogach publicznych/ok.2 km/,szutrowych i leśnych.
-trasa liczy 9,6 km, a przewyższenie + 600 m -60 m.
-najniższy punkt trasy – 475 m.npm., najwyższy – Wielka Sowa – 1015 m. npm.
-każdy kilometr  trasy będzie oznakowany.   
-ostatni kilometr przed metą – oznakowanie co 100 m.

 

5.WARUNKI UCZESTNICTWA
-uczestnikiem zawodów może być każda osoba, która do dnia 12.08.2018 roku ukończy 18 lat i złoży oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności w zakresie udziału w zawodach.
-osoby niepełnoletnie muszą posiadać  na start  w zawodach pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. /dotyczy  9.”Regatta Biegu na Wielką Sowę”/
-zawody mają charakter otwarty.
-weryfikacja zawodników,wydawanie numerów startowych,pakietów, gadżetów itp.odbywać się będzie w Biurze Zawodów:
- dnia  11.08.18.r. w godz. 16:00 – 21:00 oraz
 w dniu imprezy w godz. 8:00 – 10:30/dwód tożsamości i opłaty startowej/.

 

6.ZGŁOSZENIA
-zgłoszenia drogą elektroniczną wyłącznie  poprzez portal www.datasport.pl
-także  w przeddzień w godz. 16:00 – 21:00 oraz w dniu zawodów w godz. 8:00 – 10:30  
w Biurze Zawodów na terenie ośrodka „Harenda”.

 

7.OPŁATA STARTOWA
- do dnia 31.05.2018 r. – 45 zł.
-od dnia 1.06.2018 r.  do dnia 31.07.18.r. -   55 zł.
-od dnia 1.08.18 r. do dnia 12.08.18 r. – 70 zł.
-bez względu na termin zgłoszenia mieszkańcy miasta i gminy Nowa Ruda – 30 zł.
-kluby sportowe i grupy biegowe/drużyny/ przy zgłoszeniu min. 5 osób – 35 zł. od osoby w terminie do 31.07.2018.r.
-z opłaty startowej zwolnieni są:
-zwycięzcy „Biegu na Wielką Sowę” w kat.kobiet i mężczyzn w klasyfikacj open w latach 2010 – 2017, zawodnicy zaproszeni przez Dyrektora Biegu.
-organizatorzy nie gwarantują pełnych pakietów startowych zawodnikom,którzy dokonają opłaty startowej po 31.07.2018 r.
- płatność dokonywana będzie elektronicznie w systemie zapisów DATASPORT.
- za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

 

8.KLASYFIKACJA
- w 9. ”REGATTA Biegu na Wielka Sowę” obowiązują następujące klasyfikacje:
-open w kategorii kobiet i mężczyzn, miejsca 1- 5.
-kategorie wiekowe  kobiet i mężczyzn – miejsca 1- 3
-drużynowa :   miejsca 1-3
-dla min. 3 –osobowych drużyn  /drużyną może być formalna lub nieformalna grupa biegaczy reprezentująca klub sportowy,grupę biegową ,stowarzyszenie,zakład pracy itp.  Drużyna nie wymaga dodatkowego zgłoszenia.
Wynikiem drużyny będzie suma trzech najlepszych czasów członków drużyny.

 

9.KATEGORIE WIEKOWE
-Przypisanie do kategorii wiekowych zarówno w „Regatta Bieg na Wielką Sowę”,
w Mistrzostwach Polski Weteranów oraz Mistrzostwach Polski Lekarzy następuje na podstawie roku  urodzenia.
-9.„Regatta Bieg na Wielka Sowę”:
-K/M   -16  - 19 lat
-K/M – 20 – 29 lat  
-K/M – 30 – 34 lata
-”Mistrzostwa Polski Weteranów  w Biegu Górskim”:
-K/M – 35 – 39 lat
-K/M – 40 – 44 lata
- K/M – 45 – 49 lat
- K/M – 50 – 54 – lata
- K/M -  55 – 59 lat
- K/M  - 60 –  64 lata
- K/M – 65 – 69 lat
- K/M  - 70 lat i więcej
-„Mistrzostwa Polski Lekarzy”:
-K/M - do 35 lat
-K/M - 36 – 45 lat
-K/M - 46 – 55 lat
K/M - 56 lat więcej
oraz klasyfikacja open K/M ,m. 1 – 3 ,medale,puchary,nagrody rzeczowe  
w kategoriach wiekowych - ,m. 1 – 3 ,medale,puchary i nagrody rzeczowe
-obowiązuje regulamin 9.”Regatta Biegu na Wielką Sowę”
-w formularzu zgłoszeniowym zaznaczyć: Mistrzostwa Polski Lekarzy
-koordynator:  lek. med.Jerzy Słobodzian ,tel.602486406, mail: jerzyslobodzian@gmail.com

 

10.NAGRODY
-9. ”Regatta Bieg na Wielka Sowę” :
-klasyfikacja open kobiet i mężczyzn , 1 m.- 750 zł. , 2 m.- 550 zł. ,3 m. – 400 zł.  , 4 m. – 250 zł.  , 5 m. – 150 zł.
-w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca 1 –3  trofea sportowe.
-wszyscy zawodnicy po przekroczeniu linii mety otrzymują pamiątkowe medale.
„Mistrzostwa Polski Weteranów w Biegu Górskim”:
-w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn  za  m. 1 – 3 medale Mistrzostw Polski Weteranów,puchary i akcesoria  sportowe.

 

11.DEKORACJE
-ceremonia dekoracji rozpocznie się o godz. 14:00 w pobliżu miejsca startu.

 

12.PROTESTY
-protesty do organizatora należy składać w formie pisemnej w czasie do 30 min. po zakończeniu biegu przez zawodnika.
-do protestu należy dołączyć kaucję w wysokości 100 zł.

 

13.WYŻYWIENIE i BUFETY
-każdy zawodnik po biegu ma prawo do nieograniczonego korzystania z bufetu końcowego oraz otrzyma gorący posiłek.
-bufety na trasie:  B 1 - 3,7 km.  , B2 – 6 km , B 3 – 9,6 km

 

14.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
-na drogach publicznych zawodników obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i dostosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem drogowym na przecięciu trasy biegu
z drogą publiczną.
-obowiązuje elektroniczny pomiar czasu
- ominięcie choćby 1 punktu sędziowskiego na trasie równoznaczne jest z dyskwalifikacją zawodnika .
-zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne .
-w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w zawodach organizator nie zwraca opłaty startowej.
-za rzeczy zagubione lub skradzione organizator nie ponosi odpowiedzialności.  
-organizator zapewnia opiekę medyczną i zabezpieczenie trasy przez służby GOPR.
-zawodnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.  
-informacje techniczne dotyczące transportu zawodników z mety na miejsce startu będzie na   bieżąco przekazywał spiker.
-wykaz noclegów na : www.biegajwgorachsowich.pl

Wypełniając kartę zgłoszeniową /w formie elektronicznej lub pisemnej/uczestnik akceptuje poniższe postanowienia:
Organizator,wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące,a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za szkody osobowe,rzeczowe i majątkowe,które wystąpią przed,w trakcie lub po imprezie.
Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko/w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność i ryzyko rodziców lub opiekunów prawnych/. Uczestnicy ponoszą całkowitą  odpowiedzialność cywilną i prawną za  wszystkie szkody jakie wystąpią w związku z ich udziałem w imprezie. Przez akceptację poniższej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia wszelakich roszczeń od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą: „Zapewniam ,że stan zdrowia w jakim się znajduję umożliwia mi udział w imprezie.Przyjmuję do wiadomości ,że jeśli w związku z udziałem w imprezie doznam uszczerbku na zdrowiu ,szkody rzeczowej lub majątkowej nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.Przyjmuję do wiadomości,że moim obowiązkiem jest przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w 9.”Regatta Biegu na Wielką Sowę”/w tym w Mistrzostwach Polski Weteranów lub Mistrzostwach Polski Lekarzy/.
Swoim podpisem zapewniam ,że zapoznałem się ze wszystkim warunkami regulaminu biegu i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,w tym także dla potrzeb działań marketingowych i promocyjnych podejmowanych przez organizatorów ,zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133,poz.883/”.

 

 

Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. Dz. U. 2018 poz. 1000

 

 


Gabriela Buczek – Dyrektor Biegu

tel.501 155 068


Edward Kozłowicz – Koordynator
tel. 695 442 890  

 


                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pieszyce
XC LIFE
Karczma Pod Sową
Szyprówka - Chata Pod Sową
Gościnec Korona Rzeczka
Juventur Walbrzych
Fundusz Regionu Walbrzyskiego
Nadleśnictwo Jugow
Regatta
Schronisko Sowa
Schronisko turystyczne Orzeł
MARCCO
Harenda
Enervit
Góry Sowie
Ośrodek wypoczynkowy Rzeczka

Nasi sponsorzy:

Partnerzy Medialni:

Radio Gold
Radio Wroclaw
Data Sport
Dla was
Portal gorski
Biegamy po gorach
Pieszyce
Pieszyce
XC LIFE
CKG Nowa Ruda