GNR
Strona główna biegaj w gorach sowoich
Srebrna Kozica 2013, 2012, 2010
Złota Kozica 2018, 2017, 2016
Brązowa Kozica 2015
CKG Nowa Ruda

Nasze nagrody:

REGULAMIN
Enervit 11. ”BIEG NA WIELKĄ SOWĘ”.
„MISTRZOSTWA POLSKI WETERANÓW W BIEGU GÓRSKIM”.


4. MISTRZOSTWA POLSKI LEKARZY W BIEGU ALPEJSKIM
LUDWIKOWICE KŁODZKIE, 9.08.2020 r.

 

1. ORGANIZATOR
- Wójt Gminy Nowa Ruda
- Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, 57 – 450 Ludwikowice Kłodzkie
Tel. 74/872 20 84, e-mail:
ckultury@gmail.com

 

2. CELE IMPREZY
- wyłonienie zwycięzców 11. „Biegu na Wielka Sowę”,
- wyłonienie zwycięzców „Mistrzostw Polski Weteranów w Biegu Górskim”,
- wyłonienie zwycięzców Mistrzostw Polski Lekarzy,
- promocja Gór Sowich,
- promocja biegów górskich i LIGI BIEGÓW ATTIQ,
- promocja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej.

 

3. TERMIN I MIEJSCE
- 9.08.2020 roku – Ludwikowice Kłodzkie, ul. J. Kasprowicza 47 - boisko sportowe– start - godz. 11:00,
- trasa przebiega po drogach publicznych /ok.2 km/, szutrowych i leśnych,
- trasa liczy 10 km, a przewyższenie + 600 m -60 m,
- najniższy punkt trasy – 475 m n.p.m., najwyższy – Wielka Sowa – 1015 m. npm,
- każdy kilometr trasy będzie oznakowany,
- ostatni kilometr przed metą – oznakowanie co 100 m.

 

5.WARUNKI UCZESTNICTWA
- uczestnikiem zawodów może być każda osoba, która do dnia 9.08.2020 roku ukończy 18 lat i złoży oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności w zakresie udziału w zawodach,
- osoby niepełnoletnie,które ukończyły 16 lat, muszą posiadać na start w zawodach pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych /dotyczy 11. „Biegu na Wielką Sowę”/,
- zawody mają charakter otwarty,
- weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych, pakietów, gadżetów itp. odbywać się będzie w Biurze Zawodów:

- dnia 8.08.20.r. w godz. 16:00 – 20:00
- w dniu imprezy w godz. 8:00 – 10:30 /dowód tożsamości i opłaty startowej/.

 

6.ZGŁOSZENIA
- zgłoszenia drogą elektroniczną wyłącznie poprzez portal www.datasport.pl, do dnia 5.08.2020 r. do godz. 23,59
- także w przeddzień zawodów w godz. 16:00 – 20:00 oraz w dniu zawodów w godz. 8:00 – 10:30
w Biurze Zawodów - Ludwikowice Kłodzkie, ul. J. Kasprowicza 47 - boisko sportowe.

-dopuszcza się udział w zawodach osób z psami na smyczy pod warunkiem startu z końca stawki.
 

7.OPŁATA STARTOWA
- do dnia 31.05.2020 r. – 50 zł,
- od dnia 1.06.2020 r. do dnia 31.07.20.r. - 70 zł,
- od dnia 1.08.20 r. do dnia 05.08.20 r. – 80 zł,
- w dniu zawodów opłata wynosić będzie – 100 zł,
- bez względu na termin zgłoszenia mieszkańcy Gminy Nowa Ruda – 40 zł,
- kluby sportowe i grupy biegowe/drużyny/ przy zgłoszeniu min. 5 osób – 50 zł. od osoby w terminie do 31.07.2020.r.
- z opłaty startowej zwolnieni są:
- zwycięzcy „Biegu na Wielką Sowę” w kat. kobiet i mężczyzn w klasyfikacji open w latach 2010 – 2019,

- zawodnicy zaproszeni przez Dyrektora Biegu,
- organizatorzy
nie gwarantują pełnych pakietów startowych zawodnikom, którzy dokonają opłaty startowej po 31.07.2020 r.,
- płatność dokonywana będzie elektronicznie w systemie zapisów DATASPORT,
- za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

 

8.KLASYFIKACJA
- w 11. „Biegu na Wielka Sowę” obowiązują następujące klasyfikacje:
-open w kategorii kobiet i mężczyzn, miejsca 1- 5,
-kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn – miejsca 1- 3,
-drużynowa: miejsca 1-3 - dla min. 3 –osobowych drużyn /drużyną może być formalna lub nieformalna grupa biegaczy reprezentująca klub sportowy, grupę biegową , stowarzyszenie, zakład pracy itp. Drużyna nie wymaga dodatkowego zgłoszenia. Wynikiem drużyny będzie suma trzech najlepszych czasów członków drużyny.

 

9.KATEGORIE WIEKOWE
- Przypisanie do kategorii wiekowych zarówno w 11. „Bieg na Wielką Sowę”, w Mistrzostwach Polski Weteranów oraz Mistrzostwach Polski Lekarzy następuje na podstawie roku urodzenia.


-11. „Bieg na Wielka Sowę”:
- K/M - 16 - 19 lat
- K/M – 20 – 29 lat
- K/M – 30 – 34 lata

 

- ”Mistrzostwa Polski Weteranów w Biegu Górskim”:
- K/M – 35 – 39 lat
- K/M – 40 – 44 lata
- K/M – 45 – 49 lat
- K/M – 50 – 54 – lata
- K/M - 55 – 59 lat
- K/M - 60 – 64 lata
- K/M – 65 – 69 lat
- K/M - 70 lat i więcej

 

- „Mistrzostwa Polski Lekarzy”:
- K/M - 20 lat
- K/M - 30 lat
- K/M - 40 lat
-K/M - 50 lat więcej oraz klasyfikacja open K/M, m. 1 – 5, medale, puchary, nagrody rzeczowe w kategoriach wiekowych - m. 1 – 3, medale, puchary i nagrody rzeczowe
- obowiązuje regulamin 11. „Biegu na Wielką Sowę”
- w formularzu zgłoszeniowym zaznaczyć: Mistrzostwa Polski Lekarzy

- w Mistrzostwach Polski Lekarzy nagrody w kat. wiekowych i open nie dublują się.
- koordynator: lek. med. Jerzy Słobodzian, tel. 602486406, mail: jerzyslobodzian@gmail.com

 

10.NAGRODY
- 11. „ Bieg na Wielka Sowę” :
- klasyfikacja open kobiet i mężczyzn, 1 m.- 1,000 zł., 2 m.- 700 zł., 3 m. – 550 zł., 4 m. – 400 zł., 5 m. – 300 zł,
- w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca 1 –3 trofea sportowe,
- wszyscy zawodnicy po przekroczeniu linii mety otrzymują pamiątkowe medale.


„Mistrzostwa Polski Weteranów w Biegu Górskim”:
- w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za m. 1 – 3 medale Mistrzostw Polski Weteranów, puchary i akcesoria sportowe,
- klasyfikacja drużynowa – miejsca 1 – 3 puchary.

 

11.DEKORACJE
- ceremonia dekoracji rozpocznie się o godz. 14:00 w pobliżu miejsca startu.

 

12.PROTESTY
- protesty do organizatora należy składać w formie pisemnej w czasie do 30 min. po zakończeniu biegu przez zawodnika,
- do protestu należy dołączyć kaucję w wysokości 100 zł.

 

13.WYŻYWIENIE i BUFETY
- każdy zawodnik po biegu ma prawo do nieograniczonego korzystania z bufetu końcowego oraz otrzyma gorący posiłek.
- bufety na trasie: B 1 - 3,7 km. , B2 – 6 km , B 3 – 10 km

 

14.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
- na drogach publicznych zawodników obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i dostosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem drogowym na przecięciu trasy biegu z drogą publiczną,
- obowiązuje elektroniczny pomiar czasu,
- ominięcie choćby 1 punktu sędziowskiego na trasie równoznaczne jest z dyskwalifikacją zawodnika,
- zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,
- w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w zawodach organizator nie zwraca opłaty startowej,
- za rzeczy zagubione lub skradzione organizator nie ponosi odpowiedzialności,
- organizator zapewnia opiekę medyczną i zabezpieczenie trasy przez służby GOPR,
- zawodnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- informacje techniczne dotyczące transportu zawodników z mety na miejsce startu będzie na bieżąco przekazywał spiker,
- wykaz noclegów na : www.biegajwgorachsowich.pl

Wypełniając kartę zgłoszeniową /w formie elektronicznej lub pisemnej/uczestnik akceptuje poniższe postanowienia:
Organizator, wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.
Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko/w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność i ryzyko rodziców lub opiekunów prawnych/. Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie wystąpią w związku z ich udziałem w imprezie. Przez akceptację poniższej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia wszelakich roszczeń od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą: „Zapewniam ,że stan zdrowia w jakim się znajduję umożliwia mi udział w imprezie. Przyjmuję do wiadomości ,że jeśli w związku z udziałem w imprezie doznam uszczerbku na zdrowiu ,szkody rzeczowej lub majątkowej nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że moim obowiązkiem jest przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w 10. Biegu na Wielką Sowę”/w tym w Mistrzostwach Polski Weteranów lub Mistrzostwach Polski Lekarzy/.
Swoim podpisem zapewniam ,że zapoznałem się ze wszystkim warunkami regulaminu biegu i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku, w tym zdjęć, nagrań filmowych , wywiadów radiowych, telewizyjnych i prasowych oraz wyników wraz z danymi osobowymi dla potrzeb działań marketingowych i promocyjnych podejmowanych przez organizatorów, zgodnie z
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000)

 

Gabriela Buczek – Dyrektor Biegu tel. 501 155 068

Edward Kozłowicz – Koordynator tel. 695 442 890

 

 


 

Enervit 10.  Bieg na Wielką Sowę

Karczma Pod Sową
Szyprówka - Chata Pod Sową
Juventur Walbrzych
Fundusz Regionu Walbrzyskiego
Nadleśnictwo Jugow
Schronisko Sowa
Schronisko turystyczne Orzeł
MARCCO
Enervit
Góry Sowie
Ośrodek wypoczynkowy Rzeczka

Nasi sponsorzy:

Partnerzy Medialni:

Radio Gold
Data Sport
Dla was
Portal gorski
Biegamy po gorach
Pieszyce
XC LIFE
CKG Nowa Ruda
enitra.pl
biegigorskie.pl

   Partnerzy:

Półmaraton Ślężański
Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój
Super Bieg Runner's
Bieg na Sleze
Festiwal Biegów
http://kuehne.pl/
http://sudeckiprodukty.pl/