Karczma Pod Sową
Szyprówka - Chata Pod Sową
Juventur Walbrzych
Fundusz Regionu Walbrzyskiego
Nadleśnictwo Jugow
Schronisko Sowa
Schronisko turystyczne Orzeł
MARCCO
Enervit
Góry Sowie
Ośrodek wypoczynkowy Rzeczka
biegigorskie.pl
Data Sport
Dla was
Portal gorski
Biegamy po gorach
Pieszyce
XC LIFE
CKG Nowa Ruda
biegigorskie.pl
Bracia Rodzeń
Półmaraton Ślężański
Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój
Super Bieg Runner's
Bieg na Sleze
Festiwal Biegów
RadioWrocław
Liga Biegów
Kamayu
BoxMe
KSS Bartnica
Travel
FitLife
YellowVit
GreenMag
Sowie
Browar Wielka Sowa
http://kuehne.pl/
http://sudeckiprodukty.pl/
GNR
Strona główna biegaj w gorach sowoich
Srebrna Kozica 2013, 2012, 2010
Złota Kozica 2018, 2017, 2016
Brązowa Kozica 2015
CKG Nowa Ruda

Nasze nagrody:

 

 

 

 

 

REGULAMIN

9. ”GÓRSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI„

Świerki, 11.11.2020 roku

 

1. ORGANIZATOR

-Wójt Gminy Nowa Ruda

-Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda,ul.Fabryczna 2. 57 – 450 Ludwikowice Kłodzkie

Tel. 74/8722084 , e: mail – ckultury@gmail.com

 

Bieg zostanie zorganizowany zgodnie z aktualnymi i obowiązującymi przepisami i obostrzeniami,a organizator dostosuje się do obowiązujących w dniu biegu wytycznych Ministra Zdrowia oraz innych właściwych i odpowiednich organów i instytucji. Start zawodników odbędzie się o godz. 11.00 zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Zawody odbędą się bez udziału kibiców w godzinach 11.00 – 14.00. O szczegółach zawodnicy zostaną poinformowani stosownymi komunikatami na www i FB biegu.

 

 

2. CEL IMPREZY

-uczczenie 102 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

-wyłonienie zwycięzców biegu

-promocja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej

-promocja Wzgórz Włodzickich i Ligi Biegów Górskich ATTIQ

 

3. TERMIN I MIEJSCE

-11.11.2020 roku o godz. 11,00 – Świerki, /koło Ludwikowic Kłodzkich ,Dolny Śląsk/

-teren przy Świetlicy Wiejskiej w Świerkach

 

4.TRASA

-trasa liczy 10 km – przebiega po drogach polnych i leśnych Wzgórz Włodzickich, przewyższenie wynosi ok. 300 m.

-trasa oznakowana co kilometr

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

-uczestnikiem zawodów może być każda osoba, która do dnia 11.11.20. r. ukończy 18 lat i złoży oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności w zakresie udziału w zawodach.

-osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach.

-weryfikacja, wydawanie numerów startowych oraz bonów żywieniowych w Biurze Zawodów w dniu imprezy w godz. 8.00 – 10.30 /Sala Świetlicy Wiejskiej/

 

6.ZGŁOSZENIA

-zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną na stronie portalu datasport.pl do dnia 8.11.2020. roku

 

W dniu biegu Biuro zawodów nie przyjmuje opłat ani zgłoszeń. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń to 8.11.2020, godz. 23:59

 

7.OPŁATA STARTOWA

-do dnia 15.10.20. r. – 40 zł.

-w dn. 16.10.20. r. – 8.11.20. r. – 50 zł.

 

- UWAGA!

-członkowie UKS-u Ludwikowice i mieszkańcy Gminy Nowa Ruda są zwolnieni z opłaty startowej

-osoby w wieku powyżej 65 roku życia również nie płacą wpisowego

 

8.KLASYFIKACJA

”GÓRSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI” – open K/M, m. 1 – 3 oraz kat. wiekowe K/M m. 1-3

 

9.KATEGORIE WIEKOWE

-w obu klasyfikacjach obowiązują następujące kat. wiekowe kobiet i mężczyzn:

K/M - 16 – 19 lat

K/M - 20 – 29 lat

K/M - 30 - 39 lat

K/M - 40 - 49 lat

K/M - 50 - 54 lat

K/M - 55 - 59 lat

K/M - 60 – 64 lat

K/M - 65 – 69 lat

K/M - 70 lat i powyżej

 

10. NAGRODY

-klasyfikacja open K/M ,m. 1-3 – trofea sportowe

-kat.wiekowe, m. 1-3 - trofea sportowe

-wszyscy zawodnicy po przebiegnięciu linii mety otrzymają pamiątkowe medale

 

11. DEKORACJE

-ceremonia dekoracji rozpocznie się o godz. 13.15 w Sali Świetlicy Wiejskiej

 

12. PROTESTY

-do protestu w formie pisemnej należy dołączyć kaucję w wysokosci 100 zł.

-protest należy złożyć w czasie do 15 min. po minięciu mety przez zawodnika

 

13. WYŻYWIENIE

-każdy zawodnik po biegu będzie miał prawo do nieograniczonego dostępu do bufetu końcowego,gorącego posiłku ,kawy ,herbaty oraz ciast domowego wypieku.

 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

W związku ze stanem pandemii COVID 19 Organizator prosi zawodników o zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą oraz noszenie maseczek w takich miejscach jak:

  • Biuro Zawodów,

  • WC,

  • miejsce wydawania i spożywania posiłków,

  • linia mety,

  • ceremonia dekoracji,

  • wejście do strefy startu,

  •  

W Biurze zawodów, miejscu wydawania posiłków oraz na mecie ustawione będą punkty do dezynfekcji rąk.

 

 

Wypełniając formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej lub pisemnej uczestnik zawodów akceptuje poniższe postanowienia:

 

Organizator,wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące ,a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za szkody osobowe,rzeczowe i majątkowe,które wystąpią przed ,w trakcie i po imprezie.

Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko, a w przypadku osób niepełnoletnich na ryzyko i odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych. Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie wystąpią w związku z ich udziałem w imprezie.

 

-ominięcie choćby 1 punktu kontrolnego na trasie równoznaczne jest z dyskwalifikacją zawodnika

-bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

-w wypadku rezygnacji zawodnika z udziału w biegu organizator nie zwraca opłaty startowej

-za rzeczy zagubione i pozostawione przez zawodników organizator nie ponosi odpowiedzialności

-organizator zapewnia opiekę medyczną, zabezpieczenie trasy przez służby GOPR oraz profesjonalny pomiar czasu

-zawodnicy są ubezpieczeni od NNW

-szatnie oraz depozyt znajdować się będą w Świetlicy Wiejskiej

 

Przez akceptację poniższej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia wszelakich roszczeń od Organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą:

" Zapewniam ,że stan zdrowia w jakim się znajduję umożliwia mi udział w imprezie.

Przyjmuję do wiadomości , że jeżeli w związku z imprezą doznam uszczerbku na zdrowiu ,szkody rzeczowej lub majątkowej nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora. Przyjmuję do wiadomości ,że moim obowiązkiem jest przestrzegać zarządzeń służb porządkowych Organizatora oraz zapisów regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swój udział w 9."Górskim Biegu Niepodległości.

 

Swoim podpisem zapewniam ,że zapoznałem się z warunkami regulaminu biegu i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą i kompletnie.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku ,w tym zdjęć, nagrań filmowych , wywiadów radiowych ,prasowych oraz telewizyjnych oraz wyników z moimi danymi osobowymi dla potrzeb działań marketingowych i promocyjnych podejmowanych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych/ Dz. U. Nr 133, poz. 883/."

 

Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. Dz. U. 2018 poz. 1000

 

 

 

 

Dyrektor Biegu – Gabriela Buczek- tel.501155068

Kierownik Biura Zawodów – Urszula Poźniak – tel. 502096918

Trasa – Diana Lisowska – Panek - 609924559

                                                                                

 

GÓRSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI