Karczma Pod Sową
Szyprówka - Chata Pod Sową
Juventur Walbrzych
Fundusz Regionu Walbrzyskiego
Nadleśnictwo Jugow
Schronisko Sowa
Schronisko turystyczne Orzeł
MARCCO
Enervit
Góry Sowie
Ośrodek wypoczynkowy Rzeczka
biegigorskie.pl
Data Sport
Dla was
Portal gorski
Biegamy po gorach
Pieszyce
XC LIFE
CKG Nowa Ruda
biegigorskie.pl
Bracia Rodzeń
Półmaraton Ślężański
Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój
Bieg na Sleze
Festiwal Biegów
RadioWrocław
Liga Biegów
Kamayu
BoxMe
KSS Bartnica
Travel
FitLife
YellowVit
GreenMag
Sowie
Browar Wielka Sowa
http://kuehne.pl/
http://sudeckiprodukty.pl/
GNR
Strona główna biegaj w gorach sowoich
Srebrna Kozica 2013, 2012, 2010
Złota Kozica 2018, 2017, 2016
Brązowa Kozica 2015
CKG Nowa Ruda

Nasze nagrody:

REGULAMIN

3. ”SOWIOGÓRSKA DYCHA”

LUDWIKOWICE KŁODZKIE, 3.07.2021 r.

 

1. ORGANIZATOR

Wójt Gminy Nowa Ruda i Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich, tel. 74/8722084, e-mail: sport@ckgnr.pl

 

W związku z występowaniem na terenie kraju stanu epidemii COVID – 19, impreza zostanie zorganizowana zgodnie z aktualnymi wytycznymi i przepisami zawartymi w obowiązującej w dniu biegu ustawie, Rozporządzeniu Rady Ministrów oraz zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.

 

Start zawodników odbędzie się o godz. 11.00 zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

2. CEL IMPREZY

 • promocja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej,

 • promocja Gór Sowich,

 • promocja ATTIQ LIGI BIEGÓW GÓRSKICH 2021,

 • aktywizacja społeczności lokalnej Ludwikowic Kłodzkich i Sokolca w zakresie współpracy przy organizacji imprezy,

3. TERMIN I MIEJSCE

 • 3.07.2021 r., godz. 11.00

 • Ludwikowice Kłodzkie, ul. J. Kasprowicza 47 – boisko sportowe

 

4.TRASA

 • trasa liczy 10 km – przebiega po drogach polnych i leśnych wokół masywu Gontowej

 • bieg anglosaski

 • przewyższenie ok. 350 m

 • trasa oznakowana co 1 km


5. START I WARUNKI UCZESTNICTWA

 • start zawodników odbędzie się o godz. 11.00

 • procedura startu odbędzie się zgodnie z aktualnymi wymogami administracyjnymi i sanitarnymi

 • próby ustawiania się zawodników w strefie startowej poza miejscami do tego wyznaczonymi karane będą dyskwalifikacją

 • uczestnikiem zawodów może zostać każda osoba, która do dnia 3.07.2021 ukończy 18 lat oraz złoży oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności w zakresie udziału w zawodach

 • osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach

 • weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych oraz pakietów startowych w Biurze Zawodów w dniu imprezy w godz. 8.00 – 10.30.

 • osoby biegnące zawodach w towarzystwie psów na smyczy zobowiązane są do startu z końca stawki zawodników.

 

6. ZGŁOSZENIA

 

 • liczba miejsc ograniczona do 250 osób

 • zgłoszenia wyłącznie drogą elektroniczną poprzez portal www.datasport.pl do dnia
  25.06.2021 r. do godz. 23.59.

 • W dniu zawodów zgłoszenia nie będą przyjmowane.

7. OPŁATA STARTOWA

 • do dnia 31.05. 2021 r. - 45 zł.

 • od dnia 1.06.2021 r. do dnia 25.06.2021 r. - 55 zł.

 • mieszkańcy Gminy Nowa Ruda - 40 zł (do 25.06.2021 r.)

 • zawodnicy, którzy ukończyli 65. rok życia - zwolnieni z opłaty startowej

 • płatności grup/klubów pow. 5 osób - 40 zł/ osoba (do 25.06.2021 r.)

 • liczba startujących ograniczona do 250 osób, wg kolejności wpłat.

 

8. KLASYFIKACJA

 • open K/M m. 1-3

 • kategorie wiekowe K/M, m. 1-3.

 

9. KATEGORIE WIEKOWE

Obowiązują następujące kat. wiekowe:

K/M – 16 – 19 lat

K/M – 20 – 29 lat

K/M – 30 – 39 lat

K/m – 40 – 49 lat

K/M – 50 – 54 lata

K/M – 55 – 59 lat

K/M – 60 – 64 lata

K/M – 65 – 69 lat

K/M – 70 lat i więcej

Kategorie wiekowe dublują się z klasyfikacją open – zwycięzca open wygrywa swoją kategorię wiekową

 

10. NAGRODY

 • open K/M – m. 1 – 3 nagrody finansowe (płatne przelewem na wskazane konto):

1. m. – 350 zł.

2. m. – 250 zł.

3. m. – 150zł.

 • kategorie wiekowe K/M, m. 1 – 3 trofea sportowe,

 • każdy zawodnik po przebiegnięciu linii mety otrzyma pamiątkowy medal.

 

11. DEKORACJE

Ceremonia dekoracji rozpocznie się o godz. 13:00 w pobliżu miejsca startu dla klasyfikacji open K i M oraz pozostałych kategorii wiekowych wymienionych w pkt. 9 i 10.

 

12. PROTESTY

 • ewentualny protest w języku polskim lub angielskim należy złożyć w czasie do 15 min. po przekroczeniu przez zawodnika linii mety (wymagana forma pisemna),

 • do protestu należy dołączyć kaucję w wysokości 100 zł.

 

13. POMIAR CZASU

 • obowiązuje elektroniczny pomiar czasu

 • zawody obsługuje firma Datasport

 

14. WYŻYWIENIE

Każdy zawodnik po ukończeniu biegu otrzyma ciepły posiłek.

 

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Bieg odbędzie się zgodnie z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi związanymi ze stanem epidemii lub po zniesieniu stanu epidemii.

 • W wielu punktach miasteczka zawodów oraz na mecie ustawione będą punkty do dezynfekcji rąk.

 • Za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 • Organizator zapewnia opiekę medyczną i zabezpieczenie trasy przez służby GOPR.

 • Zawodnicy mają obowiązek ubezpieczyć się w zakresie NNW.

 • Depozyt znajdować się będzie na terenie boiska sportowego.

 • Zawodnicy, biorąc udział w biegu, zgadzają się na wykorzystanie przez Organizatora na potrzeby marketingowe i promocji imprezy zdjęć, nagrań filmowych z ich udziałem oraz wyników z danymi osobowymi.

 • Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek wypełnienia oświadczenia uczestnika zgodnie z zaleceniami głównego inspektora sanitarnego, że nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 oraz nie przebywa na obowiązkowej kwarantannie, a także w czasie ostatnich 14 dni nie miał kontaktu z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2.

 • Wypełniając Kartę Zgłoszeniową /w formie elektronicznej lub pisemnej/ uczestnik akceptuje poniższe postanowienia:

 • Organizator, wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie i po imprezie,

 • Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko /w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność i ryzyko rodziców lub opiekunów prawnych/,

 • Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody, jakie wystąpią w związku z ich udziałem w imprezie,

 • Przez akceptację poniższej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia wszelkich roszczeń od Organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą:

Zapewniam, że stan zdrowia, w jakim się znajduję, umożliwia mi udział
w imprezie. Przyjmuję do wiadomości, że jeżeli w związku z udziałem w imprezie doznam uszczerbku na zdrowiu, szkody rzeczowej lub majątkowej nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że moim obowiązkiem jest przestrzegać zarządzeń lub poleceń służb porządkowych Organizatora oraz zapisów regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w 3. „Sowiogórskiej 10”. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się ze wszystkimi zapisami regulaminu biegu i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym także dla potrzeb działań marketingowych i promocyjnych podejmowanych przez Organizatorów zgodnie z ustawą
 o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2019 poz. 1781).

 

Dyrektor Biegu Gabriela Buczek – tel. 501155068

Koordynator Biegu Diana Lisowska-Panek – tel. 609924559

Kierownik Biura Zawodów Urszula Poźniak – tel. 502096918

 Sowiogórska Dycha