Sowiogórska Dycha

 

 

Regulamin

5. SOWIOGÓRSKA DYCHA

LUDWIKOWICE KŁODZKIE, 1.07.2023 r.

 

 

1. ORGANIZATOR

- Wójt Gminy Nowa Ruda

- Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich, tel. 74/8722084, e-mail: ckultury@gmail.com

 

 

2. CEL IMPREZY

- promocja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej,

- promocja Gminy Nowa Ruda,

- promocja Gór Sowich,

- promocja ATTIQ LIGI BIEGÓW GÓRSKICH,

- aktywizacja społeczności lokalnej Ludwikowic Kłodzkich i Sokolca w zakresie współpracy przy organizacji imprezy

 

3. TERMIN I MIEJSCE

- 1.07.2023 r., godz. 11.00

- Ludwikowice Kłodzkie, ul. J. Kasprowicza 47 – boisko sportowe (start i meta)

 

4.TRASA

- trasa liczy 10 km – przebiega po drogach polnych i leśnych wokół masywu Gontowej

- bieg górski anglosaski

- przewyższenie ok. 350 m

- trasa oznakowana co 1 km

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA i START

- uczestnikiem zawodów może zostać każda osoba, która do dnia 1.07.2023 r. ukończy 18 lat
i złoży oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności w zakresie udziału w zawodach.

- osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat, muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach.

- weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych oraz pakietów startowych
w Biurze Zawodów:

30.06.2023 od godz.16.00-20.00

oraz w dniu imprezy 1.07.2023 w godz. 8.00 – 10.30

 

- dopuszcza się start uczestnika z psem na smyczy, pod warunkiem ustawienia się na końcu stawki

- organizator wydzieli i przygotuje sektor startowy ELITA dla kobiet i mężczyzn (Top 30) zgodnie z aktualną klasyfikacją Ligi Biegów Górskich Attiq,

- prawo startu z sektora ELITA mają również osoby zaproszone i wskazane przez organizatora

 

6. ZGŁOSZENIA

- liczba zgłoszeń ograniczona do 300 osób

- zgłoszenia i opłaty wyłącznie drogą elektroniczną poprzez portal www.datasport.pl do dnia 27.06.2023 (wtorek) do godz. 23.59

(o ile limit uczestników nie zostanie osiągnięty wcześniej)

- za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej

 

7. OPŁATA STARTOWA

- do 28.02.2023 - 60 PLN

- od 1.03 do 30.04.2023 - 70 PLN

- od dnia 1.05.2023 r. do 27.06.2023 - 80 PLN

- 28-30.06.2023 i w dniu zawodów - 100 PLN

- mieszkańcy Gminy Nowa Ruda - 60 PLN

- osoby, które ukończyły 65 lat są zwolnione z opłaty startowej

- z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy zaproszeni przez Dyrektora Biegu.

- organizator wprowadza możliwość bezpłatnej cesji/ przeniesienia pakietu startowego na inną osobę.

Taka możliwość będzie dostępna po kontakcie telefonicznym z Kierownikiem Biura Zawodów (Urszula Poźniak, tel. 502096918)

- opcja cesji będzie możliwa do 27.06.2023

 

8. KLASYFIKACJA

- open K/M miejsca 1-3

- kategorie wiekowe K/M, miejsca 1-3.

 

9. KATEGORIE WIEKOWE

- obowiązują następujące kat. wiekowe:

K/M – 16 – 19 lat

K/M – 20 – 29 lat

K/M – 30 – 39 lat

K/m – 40 – 49 lat

K/M – 50 – 59 lat

K/M – 60 – 64 lata

K/M – 65 – 69 lat

K/M – 70 - 74 lata

K/M - 75+

 

10. NAGRODY

- open K/M – m. 1 – 3 nagrody finansowe (płatne przelewem na wskazane konto) oraz rzeczowe:

1. m. – 350 zł.

2. m. – 250 zł.

3. m. – 150zł.

- kategorie wiekowe K/M, m. 1 – 3 trofea sportowe,

- każdy zawodnik po przebiegnięciu linii mety otrzyma pamiątkowy medal.

 

11. DEKORACJE

- ceremonia dekoracji rozpocznie się o godz. 13:00 w pobliżu miejsca startu, dla klasyfikacji open K i M oraz pozostałych kategorii wiekowych wymienionych w pkt. 9.

 

12. PROTESTY

- ewentualny protest w języku polskim lub angielskim należy złożyć w czasie do 15 min. po przekroczeniu przez zawodnika linii mety (wymagana forma pisemna),

- do protestu należy dołączyć kaucję w wysokości 100 zł.

 

13. POMIAR CZASU

- obowiązuje elektroniczny pomiar czasu

- zawody obsługuje firma Datasport

 

14. WYŻYWIENIE

- każdy zawodnik po ukończeniu biegu otrzyma ciepły posiłek. Po godzinie 14.00 Organizator nie gwarantuje pełnego pakietu żywnościowego.

 

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

- Organizator zapewnia opiekę medyczną i zabezpieczenie trasy przez służby GOPR.

- Zawodnicy mają obowiązek ubezpieczyć się w zakresie NNW.

- Depozyt znajdować się będzie na terenie boiska sportowego.

- Zawodnicy, biorąc udział w biegu, zgadzają się na wykorzystanie przez Organizatora na potrzeby marketingowe i promocji imprezy zdjęć, nagrań filmowych z ich udziałem oraz wyników z danymi osobowymi.

- Wypełniając Kartę Zgłoszeniową /w formie elektronicznej lub pisemnej/ uczestnik akceptuje poniższe postanowienia:

- Organizator, wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane
z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie i po imprezie,

- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko /w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność i ryzyko rodziców lub opiekunów prawnych/,

- Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie wystąpią w związku z ich udziałem w imprezie,

- Przez akceptację poniższej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia wszelkich roszczeń od Organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą:

- Zapewniam, że stan zdrowia, w jakim się znajduję, umożliwia mi udział
w imprezie. Przyjmuję do wiadomości, że jeżeli w związku z udziałem w imprezie doznam uszczerbku na zdrowiu, szkody rzeczowej lub majątkowej nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że moim obowiązkiem jest przestrzegać zarządzeń lub poleceń służb porządkowych Organizatora oraz zapisów regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo
w 5. „Sowiogórskiej Dysze”. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się ze wszystkimi zapisami regulaminu biegu i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym także dla potrzeb działań marketingowych i promocyjnych podejmowanych przez Organizatorów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. nr 133,poz. 883/
Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. Dz. U. 2018 poz. 1000

 

Dyrektor Biegu –Gabriela Buczek, tel.501155068

Kierownik Biura Zawodów – Urszula Poźniak, tel. 502096918

 

 

Nasze nagrody:

CKG Nowa Ruda
Brązowa Kozica 2015
Złota Kozica 2018, 2017, 2016
Srebrna Kozica 2013, 2012, 2010
GNR
KSS Bartnica
BoxMe
Kamayu
Liga Biegów
Bieg na Sleze
Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój
Półmaraton Ślężański
Bracia Rodzeń
biegigorskie.pl
CKG Nowa Ruda
Pieszyce
Biegamy po gorach
Data Sport
Schronisko Sowa
Fundusz Regionu Walbrzyskiego
Szyprówka - Chata Pod Sową