Sowiogórska Dycha

 

 

Regulamin

6. SOWIOGÓRSKA DYCHA

   LUDWIKOWICE KŁODZKIE, 6.07.2024 r.

 

 

1. ORGANIZATOR

- Wójt Gminy Nowa Ruda

- Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich, tel. 74/8722084, e-mail: ckultury@gmail.com

 

 

2. CEL IMPREZY

- promocja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej,

- promocja Gminy Nowa Ruda,

- promocja Gór Sowich,

- promocja Ligi Biegów Górskich TERNUA,

- aktywizacja społeczności lokalnej Ludwikowic Kłodzkich i Sokolca w zakresie współpracy przy organizacji imprezy

 

3. TERMIN I MIEJSCE

- 6.07.2024  r., godz. 11.00

- Ludwikowice Kłodzkie, ul. J. Kasprowicza 47 – boisko sportowe (start i meta)

 

4.TRASA

- trasa liczy 10 km – przebiega po drogach polnych i leśnych wokół masywu Gontowej

- bieg górski anglosaski

- przewyższenie ok. 350 m

- trasa oznakowana co 1 km

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA i START

- uczestnikiem zawodów może zostać każda osoba, która do dnia 6.07.2024 r. ukończy 18 lat
i złoży oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności w zakresie udziału w zawodach.

- osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat, muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach.

- weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych oraz pakietów startowych
w Biurze Zawodów na podstawie otrzymanych e-mailem kodów QR

05.07.2024 w godz.16.00-20.00

oraz w dniu imprezy 6.07.2024 w godz. 8.00 – 10.30

 

- dopuszcza się start uczestnika z psem na smyczy, pod warunkiem ustawienia się na końcu stawki

- organizator wydzieli i przygotuje sektor startowy ELITA dla kobiet i mężczyzn (Top 30) zgodnie z aktualną klasyfikacją Ligi Biegów Górskich,

- prawo startu z sektora ELITA mają również osoby zaproszone i wskazane przez organizatora

 

6. ZGŁOSZENIA

- liczba zgłoszeń ograniczona do 300 osób

- zgłoszenia i opłaty wyłącznie drogą elektroniczną poprzez portal www.datasport.pl do dnia 04.07.2024 (czwartek) do godz. 23.59

(o ile limit uczestników nie zostanie osiągnięty wcześniej)

- za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej

 

7. OPŁATA STARTOWA

 

- do 29.02.2024 - 60 PLN

- od 1.03 do 30.04.2024 - 80 PLN

- od dnia 1.05.2024 r. do 4.07.2024 - 90 PLN

- dnia 5.07 i 6.07.2024 w biurze zawodów - 100 PLN

 

- mieszkańcy Gminy Nowa Ruda - 60 PLN

- osoby, które ukończyły 65 lat są zwolnione z opłaty startowej

- z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy zaproszeni przez Dyrektora Biegu.

 

- organizator wprowadza możliwość bezpłatnej cesji/ przeniesienia pakietu startowego na inną osobę.

  Taka możliwość będzie dostępna po kontakcie telefonicznym z Kierownikiem Biura Zawodów (Urszula Poźniak, tel. 502096918)

- opcja cesji będzie możliwa do 4.07.2024

 

8. KLASYFIKACJA

- open K/M miejsca 1-3

- kategorie wiekowe K/M, miejsca 1-3.

 

9. KATEGORIE WIEKOWE

- obowiązują następujące kat. wiekowe:

 

K/M - 16 - 19 lat

K/M - 20 - 29 lat

K/M - 30 - 39 lat

K/M - 40 - 44 lat 

K/M - 45 - 49 lat

K/M - 50 - 54 lata

K/M - 55 - 59 lat

K/M - 60 - 64 lata

K/M - 65 - 69 lat

K/M - 70 - 74 lata

K/M - 75+

 

10. NAGRODY

- open K/M – m. 1 – 3 nagrody finansowe (płatne przelewem na wskazane konto) oraz rzeczowe:

1. m. – 350 PLN

2. m. – 250 PLN

3. m. – 150 PLN

- kategorie wiekowe K/M, m. 1 – 3 trofea sportowe,

- każdy zawodnik po przebiegnięciu linii mety otrzyma pamiątkowy medal.

 

11. DEKORACJE

- ceremonia dekoracji rozpocznie się o godz. 13:00 w pobliżu miejsca startu, dla klasyfikacji open K i M oraz pozostałych kategorii wiekowych wymienionych w pkt. 9.

 

12. PROTESTY

- ewentualny protest w języku polskim lub angielskim należy złożyć w czasie do 15 min. po przekroczeniu przez zawodnika linii mety (wymagana forma pisemna),

- do protestu należy dołączyć kaucję w wysokości 100 zł.

 

13. POMIAR CZASU

- obowiązuje elektroniczny pomiar czasu

- zawody obsługuje firma Datasport

 

14. WYŻYWIENIE

- każdy zawodnik po ukończeniu biegu otrzyma ciepły posiłek. Po godzinie 14.00 Organizator nie gwarantuje pełnego pakietu żywnościowego.

 

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

- Organizator zapewnia opiekę medyczną i zabezpieczenie trasy przez służby GOPR.

- Depozyt znajdować się będzie na terenie boiska sportowego.

- Zawodnicy, biorąc udział w biegu, zgadzają się na wykorzystanie przez Organizatora na potrzeby marketingowe i promocji imprezy zdjęć, nagrań filmowych z ich udziałem oraz wyników z danymi osobowymi.

- Wypełniając Kartę Zgłoszeniową /w formie elektronicznej lub pisemnej/ uczestnik akceptuje poniższe postanowienia:

- Organizator, wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane
z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie i po imprezie,

- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko /w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność i ryzyko rodziców lub opiekunów prawnych/,

- Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie wystąpią w związku z ich udziałem w imprezie,

- Przez akceptację poniższej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia wszelkich roszczeń od Organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą:

- Zapewniam, że stan zdrowia, w jakim się znajduję, umożliwia mi udział
w imprezie. Przyjmuję do wiadomości, że jeżeli w związku z udziałem w imprezie doznam uszczerbku na zdrowiu, szkody rzeczowej lub majątkowej nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że moim obowiązkiem jest przestrzegać zarządzeń lub poleceń służb porządkowych Organizatora oraz zapisów regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo
w 6. „Sowiogórskiej 10”. 

 

 

Swoim zgłoszeniem zapewniam, że zapoznałem się ze wszystkim warunkami regulaminu biegu i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku, w tym zdjęć, nagrań filmowych, wywiadów radiowych, telewizyjnych i prasowych oraz wyników z danymi osobowymi dla potrzeb działań marketingowych i promocyjnych podejmowanych przez organizatorów, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781).

 

Dyrektor Biegu – Gabriela Buczek, tel.501155068

Kierownik Biura Zawodów – Urszula Poźniak, tel. 502096918

 

 

Nasze nagrody:

CKG Nowa Ruda
Brązowa Kozica 2015
Złota Kozica 2018, 2017, 2016
Srebrna Kozica 2013, 2012, 2010
GNR
KSS Bartnica
BoxMe
Kamayu
Bieg na Sleze
Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój
Półmaraton Ślężański
Bracia Rodzeń
biegigorskie.pl
CKG Nowa Ruda
Pieszyce
Biegamy po gorach
Data Sport
Schronisko Sowa
Fundusz Regionu Walbrzyskiego
Szyprówka - Chata Pod Sową