GNR
Strona główna biegaj w gorach sowoich
Srebrna Kozica 2013, 2012, 2010
Złota Kozica 2018, 2017, 2016
Brązowa Kozica 2015
CKG Nowa Ruda

Nasze nagrody:

 

 

 

 

   

REGULAMIN

 

BIEG GÓRSKI: 2.”SOWIOGÓRSKA DYCHA”

 

LUDWIKOWICE KŁODZKIE, 05.09.2020 r.

 

1. ORGANIZATOR

Uczniowski Klub Sportowy Ludwikowice

57 – 450 Ludwikowice Kłodzkie. tel. 695442890 oraz 74/8722084.

Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, 57 – 450 Ludwikowice Kłodzkie

tel.74/8722084

 

PARTNER

Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda

 

2. CEL IMPREZY

- promocja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej

- promocja Gór Sowich

- aktywizacja społeczności lokalnej Ludwikowic Kłodzkich i Sokolca w zakresie współpracy przy organizacji imprezy

- realizacja projektu grantowego „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału Gór Sowich”

 

3. TERMIN I MIEJSCE

- 05.09.2020 r., godz. 11.00

- Ludwikowice Kłodzkie, ul. J. Kasprowicza 47 - „Dom Europejski” (400 m. powyżej „Harendy”)

i boisko sportowe.

 

4. TRASA

- trasa liczy 10 km – przebiega po drogach polnych i leśnych wokół masywu Gontowej

- bieg anglosaski

- przewyższenie ok. 350 m

- trasa oznakowana co 1 km

- bufet na trasie – 5 km.

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

- uczestnikiem zawodów może zostać każda osoba, która do dnia 05.09.20 r. ukończy 18 lat i złoży oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności w zakresie udziału w zawodach

- osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na ich udział w zawodach

- weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych oraz pakietów zawodniczych w Biurze Zawodów w dniu imprezy w godz. 8.00 – 10.30

-osoby biegnące w towarzystwie psów na smyczy zobowiązane są do startu z końca stawki zawodników.

 

6. ZGŁOSZENIA

- zgłoszenia wyłącznie drogą elektroniczną poprzez portal www.datasport.pl do dnia 02.09.20 r. do godz. 23.59.

- oraz w dniu zawodów w godz. 8,00 – 10,30 w Biurze Zawodów.

 

7. OPŁATA STARTOWA

- do dnia 31.07. 2020 r. - 45 zł.

- od dnia 01.08.2020 r. do dnia 02.09.2020 r. - 55 zł.

- w dniu zawodów – 70 zł.

 

8. KLASYFIKACJA

- open K/M m. 1-3

- kategorie wiekowe K/M, m. 1-3.

 

9. KATEGORIE WIEKOWE

-obowiązują następujące kat. wiekowe:

- K/M – 16 – 19 lat

- K/M – 20 – 29 lat

- K/M – 30 – 39 lat

- K/m – 40 – 49 lat

- K/M – 50 – 54 lata

- K/M – 55 – 59 lat

- K/M – 60 – 64 lata

- K/M – 65 – 69 lat

- K/M - 70 lat i powyżej

 

10. NAGRODY

- open K/M – m. 1 – 3 nagrody finansowe oraz rzeczowe:

1. m. – 350 zł.

2. m. - 250 zł.

3. m. – 150zł.

- kategorie wiekowe K/M, m. 1 -3 trofea sportowe

- każdy zawodnik po przebiegnięciu linii mety otrzyma pamiątkowy medal

 

11. DEKORACJE

- ceremonia dekoracji rozpocznie się o godz. 13:00 w pobliżu miejsca startu

 

12. PROTESTY

- ewentualny protest należy złożyć w czasie do 15 min. po minięciu przez zawodnika linii mety (wymagana forma pisemna)

- do protestu należy dołączyć kaucję w wysokości 100 zł

 

13. POMIAR CZASU

- obowiązuje elektroniczny pomiar czasu

 

14. WYŻYWIENIE

- każdy zawodnik po ukończeniu biegu będzie miał prawo do nieograniczonego korzystania z bufetu końcowego, posiłku, herbaty, ciasta, owoców.

 

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników Organizator nie ponosi odpowiedzialności

- Organizator zapewnia opiekę medyczną i zabezpieczenie trasy przez służby GOPR

- zawodnicy mają obowiązek ubezpieczyć się w zakresie NNW

- szatnia oraz depozyt znajdować się będą w „Domu Europejskim”

- zawodnicy biorąc udział w biegu zgadzają się na wykorzystanie przez Organizatora na potrzeby marketingowe i promocji imprezy zdjęć, nagrań filmowych z ich udziałem oraz wyników z danymi osobowymi

- wypełniając Kartę Zgłoszeniową (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik akceptuje poniższe postanowienia:

- Organizator, wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie i po imprezie

- uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko /w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność i ryzyko rodziców lub opiekunów prawnych/

- uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie wystąpią w związku z ich udziałem w imprezie

- przez akceptację poniższej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia wszelkich roszczeń od Organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą:

- Zapewniam, że stan zdrowia w jakim się znajduję umożliwia mi udział w imprezie. Przyjmuję do wiadomości, że jeżeli w związku z udziałem w imprezie doznam uszczerbku na zdrowiu, szkody rzeczowej lub majątkowej nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że moim obowiązkiem jest przestrzegać zarządzeń lub poleceń służb porządkowych Organizatora oraz zapisów regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w Biegu Górskim: 2.„Sowiogórska Dycha”. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się ze wszystkimi zapisami regulaminu biegu i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku, w tym zdjęć, nagrań filmowych ,wywiadów radiowych, prasowych i telewizyjnych oraz wyników wraz zdanymi osobowymi dla potrzeb działań marketingowych i promocyjnych podejmowanych przez Organizatorów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000).

 

Dyrektor Biegu – Gabriela Buczek,tel.501155068

 

Koordynator – Edward Kozłowicz, tel. 695 442 890

 

 

 

Bieg Górski: "Sowiogórska Dycha"

Karczma Pod Sową
Szyprówka - Chata Pod Sową
Juventur Walbrzych
Fundusz Regionu Walbrzyskiego
Nadleśnictwo Jugow
Schronisko Sowa
Schronisko turystyczne Orzeł
MARCCO
Enervit
Góry Sowie
Ośrodek wypoczynkowy Rzeczka
Radio Gold
Data Sport
Dla was
Portal gorski
Biegamy po gorach
Pieszyce
XC LIFE
CKG Nowa Ruda
biegigorskie.pl
Półmaraton Ślężański
Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój
Super Bieg Runner's
Bieg na Sleze
Festiwal Biegów
http://kuehne.pl/
http://sudeckiprodukty.pl/