GNR
Strona główna biegaj w gorach sowoich
Srebrna Kozica 2013, 2012, 2010
Złota Kozica 2018, 2017, 2016
Brązowa Kozica 2015
CKG Nowa Ruda

Nasze nagrody:

 

REGULAMIN

1. ”SOWIOGÓRSKA DYCHA”

LUDWIKOWICE KŁODZKIE, 4.05.2019 r.

 

1. ORGANIZATOR

-Uczniowski Klub Sportowy Ludwikowice

ul. Fabryczna 2.  57 – 450 Ludwikowice Kłodzkie. tel. 695442890 oraz 74/8722084.

- Wójt Gminy Nowa Ruda

- Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich,ul.Fabryczna 2.  57 – 450 Ludwikowice Kłodzkie. Tel. 74/8722084, e-mail: ckultury@gmail.com

 

2. CEL IMPREZY

-promocja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej

 -promocja ATTIQ LIGI BIEGÓW GÓRSKICH  2019

-promocja Gór Sowich

-aktywizacja społeczności lokalnej Ludwikowic Kłodzkich i Sokolca w zakresie współpracy przy organizacji imprezy

-realizacja projektu grantowego „Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału Gór Sowich”

 

3. TERMIN I MIEJSCE

- 4.05.2019 r. ,godz. 11,00

- Ludwikowice Kłodzkie ,ul. J. Kasprowicza  47   - „Dom Europejski” (400 m. powyżej „Harendy”)

 

4.TRASA

- trasa liczy 10 km – przebiega po drogach polnych i leśnych wokół masywu Gontowej

- bieg anglosaski

- przewyższenie ok. 350 m

- trasa oznakowana co 1 km

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

- uczestnikiem zawodów może zostać każda osoba, która do dnia 4.05.19 r. ukończy 18 lat
i złoży oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności w zakresie udziału w zawodach.

- osoby niepełnoletnie ,które ukończyły 16 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na ich udział w zawodach.

- weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych  oraz pakietów zawodniczych
w Biurze Zawodów w dniu imprezy w godz. 8.00 – 10.30

 

6. ZGŁOSZENIA

- liczba miejsc ograniczona do 200 osób

- zgłoszenia wyłącznie drogą elektroniczną poprzez portal www.datasport.pl do dnia
30.04.19 r. do godz. 23.00.

- oraz w dniu zawodów w godz. 8.00 – 10.30, o ile limit 200 miejsc nie zostanie wykorzystany do dnia 30.04.2019 roku

 

7. OPŁATA STARTOWA

- udział w zawodach jest nieodpłatny

- o zgłoszeniu do zawodów decyduje kolejność zgłoszeń

- liczba startujących ograniczona do 200 osób

 

8. KLASYFIKACJA

-open K/M m. 1-3

-kategorie wiekowe K/M, m. 1-3.

 

 

 

9. KATEGORIE WIEKOWE

-obowiązują następujące  kat. wiekowe:

-K/M – 16 – 19 lat

-K/M – 20 – 29 lat

- K/M – 30 – 39 lat

-K/m – 40 – 49 lat

- K/M – 50 – 54 lata

- K/M – 55 – 59 lat

-K/M – 60 – 64 lata

- K/M – 65 – 69 lat

-K/M -  70 lat i powyżej

 

10. NAGRODY

-open K/M – m. 1 – 3 nagrody finansowe oraz rzeczowe:

1. m. – 350 zł.

2.m. - 250 zł.

 3.m. – 150zł.

-kategorie wiekowe K/M, m. 1 -3  trofea sportowe

-każdy zawodnik po przebiegnięciu linii mety otrzyma pamiątkowy medal

 

11. DEKORACJE

- ceremonia dekoracji rozpocznie się o godz. 13:00 w pobliżu miejsca startu

 

12. PRORTESTY

- ewentualny protest w języku polskim lub angielskim należy złożyć w czasie do 15 min. po minęciu przez zawodnika linii mety (wymagana forma pisemna)

-do protestu należy dołączyć kaucję w wysokości 100 zł.

 

 

 

13. POMIAR CZASU

-obowiązuje elektroniczny pomiar czasu

-zawody obsługuje firma datasport

 

14. WYŻYWIENIE

-każdy zawodnik po ukończeniu biegu będzie miał prawo do nieograniczonego korzystania
z bufetu końcowego, posiłku, herbaty, ciasta, owoców.

 

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

-za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników Organizator nie ponosi odpowiedzialności

-Organizator zapewnia opiekę medyczną i zabezpieczenie trasy przez służby GOPR

-zawodnicy mają obowiązek ubezpieczyć się w zakresie NNW

-szatnia  oraz depozyt znajdować się będą w „Domu Europejskim”

-zawodnicy biorąc udział w biegu zgadzają się na wykorzystanie przez Organizatora  na potrzeby marketingowe i promocji imprezy zdjęć,nagrań filmowych z ich  udziałem oraz wyników z danymi osobowymi

-wypełniając Kartę Zgłoszeniową/w formie elektronicznej lub pisemnej/uczestnik akceptuje poniższe postanowienia:

-Organizator,wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące ,a także osoby związane
z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za szkody osobowe,rzeczowe i majątkowe,które wystąpią przed ,w trakcie i po imprezie

-uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko /w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność i ryzyko rodziców lub opiekunow prawnych/

-uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie  szkody jakie wystąpią w związku z ich udziałem w imprezie

-przez akceptację poniższej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia wszelkich roszczeń od Organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą:

-Zapewniam ,że stan zdrowia w jakim się znajduję umożliwia mi udział
w imprezie.Przyjmuję do wiadomości ,że jeżeli w związku z udziałem w imprezie doznam uszczerbku na zdrowiu,szkody rzeczowej lub majątkowej nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora.Przyjmuję do wiadomości,że moim obowiązkiem jest przestrzegać zarządzeń lub poleceń służb poprządkowych Organizatora oraz zapisów regulaminu.Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo
w „Sowiogórskiej Dysze”.Swoim podpisem zapewniam ,że zapoznałem się ze wszystkimi zapisami regulaminu biegu i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,w tym także dla potrzeb działań marketingowych i promocyjnych podejmowanych przez Organizatorów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych/Dz.U. nr 133,poz. 883/

Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. Dz. U. 2018 poz. 1000

 

 Dyrektor Biegu –Gabriela Buczek, tel.501155068

 Koordynator – Edward Kozłowicz, tel. 695442890   

This is text element. Double click this element to edit text. You can change size, position and all other parameters including background, border and many more. You can also enable animation for them so they will appear with selected effect on the webpage.

Sowiogórska Dycha

Karczma Pod Sową
Szyprówka - Chata Pod Sową
Juventur Walbrzych
Fundusz Regionu Walbrzyskiego
Nadleśnictwo Jugow
Schronisko Sowa
Schronisko turystyczne Orzeł
MARCCO
Enervit
Góry Sowie
Ośrodek wypoczynkowy Rzeczka

Nasi sponsorzy:

Partnerzy Medialni:

Radio Gold
Data Sport
Dla was
Portal gorski
Biegamy po gorach
Pieszyce
XC LIFE
CKG Nowa Ruda
enitra.pl
biegigorskie.pl

   Partnerzy:

Półmaraton Ślężański
Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój
Super Bieg Runner's
Bieg na Sleze
Festiwal Biegów