Szyprówka - Chata Pod Sową
Juventur Walbrzych
Fundusz Regionu Walbrzyskiego
Schronisko Sowa
Ośrodek wypoczynkowy Rzeczka
Data Sport
Biegamy po gorach
Pieszyce
CKG Nowa Ruda
biegigorskie.pl
Bracia Rodzeń
Półmaraton Ślężański
Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój
Bieg na Sleze
RadioWrocław
Liga Biegów
Kamayu
BoxMe
KSS Bartnica
GNR
Srebrna Kozica 2013, 2012, 2010
Złota Kozica 2018, 2017, 2016
Brązowa Kozica 2015
CKG Nowa Ruda

Nasze nagrody:

REGULAMIN

4. ”SOWIOGÓRSKA DYCHA”

LUDWIKOWICE KŁODZKIE, 2.07.2022 r.

 

1. ORGANIZATOR

- Wójt Gminy Nowa Ruda

- Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich, tel. 74/8722084, e-mail: ckultury@gmail.com

 

W związku z występowaniem na terenie kraju epidemii COVID – 19, impreza zostanie zorganizowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w aktualnym w dniu biegu Rozporządzeniu Rady Ministrów oraz zgodnie z zaleceniami i rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia.

2. CEL IMPREZY

- promocja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej,

- promocja Gminy Nowa Ruda,

- promocja Gór Sowich,

- promocja ATTIQ LIGI BIEGÓW GÓRSKICH,

- aktywizacja społeczności lokalnej Ludwikowic Kłodzkich i Sokolca w zakresie współpracy przy organizacji imprezy

3. TERMIN I MIEJSCE

- 2.07.2022 r., godz. 11.00

- Ludwikowice Kłodzkie, ul. J. Kasprowicza 47 – boisko sportowe (start i meta)

4.TRASA

- trasa liczy 10 km – przebiega po drogach polnych i leśnych wokół masywu Gontowej

- bieg górski anglosaski

- przewyższenie ok. 350 m

- trasa oznakowana co 1 km

5. WARUNKI UCZESTNICTWA i START

- uczestnikiem zawodów może zostać każda osoba, która do dnia 2.07.2022 r. ukończy 18 lat
i złoży oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności w zakresie udziału w zawodach.

- osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat, muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach.

- weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych oraz pakietów startowych
w Biurze Zawodów:

1.07.2022 od godz.16.00-20.00

oraz w dniu imprezy 2.07.2022 w godz. 8.00 – 10.30.

- dopuszcza się start uczestnika z psem na smyczy, pod warunkiem ustawienia się na końcu stawki

- organizator wydzieli i przygotuje sektor startowy ELITA dla kobiet i mężczyzn Top 30 – 50) zgodnie z aktualną klasyfikacją Ligi Biegów Górskich Attiq,

- prawo startu z sektora ELITA mają również osoby zaproszone i wskazane przez organizatora

 

6. ZGŁOSZENIA

- liczba zgłoszeń ograniczona do 300 osób

- zgłoszenia i opłaty wyłącznie drogą elektroniczną poprzez portal www.datasport.pl do dnia
28.06.2022 (czwartek) do godz. 23.59 (o ile limit uczestników nie zostanie osiągnięty wcześniej)

- za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej

 

7. OPŁATA STARTOWA

- do dnia 30.04.2022 r. – 50 zł

- od dnia 1.05.2022 r. do dnia 28.06.2022 r. – 65 zł

- w dniu zawodów – 80 PLN (jeśli limit startujących nie zostanie wyczerpany wcześniej, opłata bez gwarancji pełnego pakietu startowego)

- mieszkańcy Gminy Nowa Ruda – 50 zł bez względu na termin zgłoszenia

- osoby, które ukończyły 65 lat – zwolnione z opłaty startowej.

- z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy zaproszeni przez Dyrektora Biegu.

- organizator wprowadza możliwość bezpłatnej cesji/ przeniesienia pakietu startowego na inną osobę. Taka możliwość będzie dostępna w panelu zawodnika po zalogowaniu się w systemie datasport.pl

- opcja cesji będzie aktywna do 28.06.2022

 

8. KLASYFIKACJA

- open K/M miejsca 1-3

- kategorie wiekowe K/M, miejsca 1-3.

 

9. KATEGORIE WIEKOWE

- obowiązują następujące kat. wiekowe:

K/M – 16 – 19 lat

K/M – 20 – 29 lat

K/M – 30 – 39 lat

K/m – 40 – 49 lat

K/M – 50 – 54 lata

K/M – 55 – 59 lat

K/M – 60 – 64 lata

K/M – 65 – 69 lat

K/M – 70 lat i więcej.

 

10. NAGRODY

- open K/M – m. 1 – 3 nagrody finansowe (płatne przelewem na wskazane konto) oraz rzeczowe:

1. m. – 350 zł.

2. m. – 250 zł.

3. m. – 150zł.

- kategorie wiekowe K/M, m. 1 – 3 trofea sportowe,

- każdy zawodnik po przebiegnięciu linii mety otrzyma pamiątkowy medal.

 

11. DEKORACJE

- ceremonia dekoracji rozpocznie się o godz. 13:00 w pobliżu miejsca startu, dla klasyfikacji open K i M oraz pozostałych kategorii wiekowych wymienionych w pkt. 9.

 

12. PROTESTY

- ewentualny protest w języku polskim lub angielskim należy złożyć w czasie do 15 min. po przekroczeniu przez zawodnika linii mety (wymagana forma pisemna),

- do protestu należy dołączyć kaucję w wysokości 100 zł.

 

13. POMIAR CZASU

- obowiązuje elektroniczny pomiar czasu

- zawody obsługuje firma Datasport

 

14. WYŻYWIENIE

- każdy zawodnik po ukończeniu biegu otrzyma pamiątkowy medal i ciepły posiłek. Po godzinie 13.00 Organizator nie gwarantuje pełnego pakietu żywnościowego.

 

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W związku ze stanem pandemii COVID 19 Organizator prosi zawodników o zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą oraz noszenie maseczek w takich miejscach jak:

  • Biuro Zawodów,
  • WC,
  • miejsce wydawania i spożywania posiłków,
  • linia i strefa mety
  • ceremonia dekoracji,
  • wejście do strefy startu oraz w strefie startu

- W wielu punktach miasteczka zawodów oraz na mecie ustawione będą punkty do dezynfekcji rąk.

- Za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

- Organizator zapewnia opiekę medyczną i zabezpieczenie trasy przez służby GOPR.

- Zawodnicy mają obowiązek ubezpieczyć się w zakresie NNW.

- Depozyt znajdować się będzie na terenie boiska sportowego.

- Zawodnicy, biorąc udział w biegu, zgadzają się na wykorzystanie przez Organizatora na potrzeby marketingowe i promocji imprezy zdjęć, nagrań filmowych z ich udziałem oraz wyników z danymi osobowymi.

- Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek wypełnienia oświadczenia uczestnika zgodnie z zaleceniami głównego inspektora sanitarnego, że nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 oraz nie przebywa na obowiązkowej kwarantannie, a także w czasie ostatnich 14 dni nie miał kontaktu z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2.

- Wypełniając Kartę Zgłoszeniową /w formie elektronicznej lub pisemnej/ uczestnik akceptuje poniższe postanowienia:

- Organizator, wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane
z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie i po imprezie,

- Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko /w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność i ryzyko rodziców lub opiekunów prawnych/,

- Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie wystąpią w związku z ich udziałem w imprezie,

- Przez akceptację poniższej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia wszelkich roszczeń od Organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą:

- Zapewniam, że stan zdrowia, w jakim się znajduję, umożliwia mi udział
w imprezie. Przyjmuję do wiadomości, że jeżeli w związku z udziałem w imprezie doznam uszczerbku na zdrowiu, szkody rzeczowej lub majątkowej nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że moim obowiązkiem jest przestrzegać zarządzeń lub poleceń służb porządkowych Organizatora oraz zapisów regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo
w 4. „Sowiogórskiej Dysze”. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się ze wszystkimi zapisami regulaminu biegu i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym także dla potrzeb działań marketingowych i promocyjnych podejmowanych przez Organizatorów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. nr 133,poz. 883/ Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. Dz. U. 2018 poz. 1000

 

Dyrektor Biegu –Gabriela Buczek, tel.501155068

Kierownik Biura Zawodów – Urszula Poźniak, tel. 502096918

 Sowiogórska Dycha