Szyprówka - Chata Pod Sową
Juventur Walbrzych
Fundusz Regionu Walbrzyskiego
Schronisko Sowa
Ośrodek wypoczynkowy Rzeczka
Data Sport
Biegamy po gorach
Pieszyce
CKG Nowa Ruda
biegigorskie.pl
Bracia Rodzeń
Półmaraton Ślężański
Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój
Bieg na Sleze
RadioWrocław
Liga Biegów
Kamayu
BoxMe
KSS Bartnica
GNR
Srebrna Kozica 2013, 2012, 2010
Złota Kozica 2018, 2017, 2016
Brązowa Kozica 2015
CKG Nowa Ruda

Nasze nagrody:

Półmaraton Sowiogórski

REGULAMIN

9. PÓŁMARATON SOWIOGÓRSKI
LUDWIKOWICE KŁODZKIE, 3.07.2022 r.

 

1. ORGANIZATOR

- Wójt Gminy Nowa Ruda

- Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda. 57 – 450 Ludwikowice Kłodzkie

Tel.74/872 20 84, e-mail: sport@ckgnr.pl, ckultury@gmail.com

 

W związku z występowaniem na terenie kraju epidemii COVID – 19, impreza zostanie zorganizowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w aktualnym w dniu biegu Rozporządzeniu Rady Ministrów oraz zaleceniami i rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia.

 

2. CELE IMPREZY

- wyłonienie zwycięzców 9. „Półmaratonu Sowiogórskiego”,

- promocja Gór Sowich,

- promocja Gminy Nowa Ruda

- promocja biegów górskich i LIGI BIEGÓW GÓRSKICH ATTIQ,

- promocja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej.

 

3. TERMIN I MIEJSCE

- 3.07.2022 r. - Ludwikowice Kłodzkie, ul. J. Kasprowicza 47, boisko sportowe. Start o godzinie 11:00

4. TRASA

- trasa przebiega po drogach publicznych /ok.1,5 km/, szutrowych i leśnych.

- trasa liczy ok. 22 km

- najniższy punkt trasy – 475 m. n.p.m., najwyższy – Wielka Sowa – 1015 m. n.p.m.

- każdy kilometr trasy będzie oznakowany.

- suma przewyższeń ok.755 m.

5. START

- start zawodników odbędzie się o godz. 11.00

- limit zawodników – 400 osób (wg kolejności zgłoszeń)

- organizator wydzieli sektor startowy ELITA dla kobiet i mężczyzn (Top 30 – 50) zgodnie z aktualną klasyfikacją Ligi Biegów Górskich Attiq. Prawo startu z sektora ELITA mają również osoby zaproszone i wskazane przez organizatora.

6. WARUNKI UCZESTNICTWA

- uczestnikiem zawodów może być każda osoba, która do dnia 3.07.2022 roku ukończy 18 lat i złoży oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności w zakresie udziału w zawodach.

- osoby niepełnoletnie, powyżej 16 roku życia, muszą posiadać na start w zawodach pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

- zawody mają charakter otwarty.

- weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych, pakietów, odbywać się będzie w Biurze Zawodów dnia:

1.07.2022 od godz.16.00-20.00,

2.07.2022 od godz. 16.00-20.00

oraz w dniu zawodów 3.07.2022.r. w godz. 08:00 – 10:30 /dowód tożsamości i kod qr/.

- osoby biegnące zawodach w towarzystwie psów na smyczy zobowiązane są do startu z końca stawki zawodników.

7. ZGŁOSZENIA

- zgłoszenia i opłaty drogą elektroniczną wyłącznie poprzez portal www.datasport.pl do dnia 28.06.2022 (wtorek) r. do godz. 23.59.

8. OPŁATA STARTOWA

- do dnia 30.04.2022 r. – 60 zł.

- od dnia 1.05.2022 r. do dnia 30.06.2022.r. - 75 zł.

- w dniu zawodów – 90 PLN (jeśli limit uczestników nie zostanie wyczerpany wcześniej, opłata bez gwarancji pełnego pakietu startowego)

- mieszkańcy Gminy Nowa Ruda – 50 zł bez względu na termin zgłoszenia

- osoby, które ukończyły 65 lat – zwolnione z opłaty startowej.

- z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy zaproszeni przez Dyrektora Biegu.

- płatność dokonywana będzie elektronicznie w systemie zapisów DATASPORT.

- za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

 

Organizator wprowadza możliwość bezpłatnej cesji/ przeniesienia pakietu startowego na inną osobę. Taka możliwość będzie dostępna w panelu zawodnika po zalogowaniu się w systemie datasport.pl

- opcja cesji będzie aktywna do 28.06.2022

 

9. KLASYFIKACJA

- w 9. ”Półmaratonie Sowiogórskim” obowiązują następujące klasyfikacje:

- open w kategorii kobiet i mężczyzn, miejsca 1- 3.

- kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn, miejsca 1- 3

10. KATEGORIE WIEKOWE

Przypisanie do kategorii wiekowych następuje na podstawie roku urodzenia.

K/M – 16 – 19 lat

K/M – 20 – 29 lat

K/M – 30 – 39 lata

K/M – 40 – 49 lata

K/M – 50 – 59 lat

K/M – 60 – 64 lata

K/M – 65 – 69 lat

K/M – 70 lat i więcej

11. NAGRODY

klasyfikacja open kobiet i mężczyzn – nagrody finansowe (płatne przelewem)

1. m. - 600 zł

2. m. - 400 zł

3. m. - 200 zł

- w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca 1 – 3 trofea sportowe.

- wszyscy zawodnicy po przekroczeniu linii mety otrzymują pamiątkowe medale.

12. DEKORACJE

- ceremonia dekoracji rozpocznie się o godz. 14:00 dla klasyfikacji open M i K oraz dla kategorii wiekowych wymienionych w punkcie 10 regulaminu.

13. PROTESTY

- protesty do organizatora należy składać w formie pisemnej w czasie do 30 min. po zakończeniu biegu przez zawodnika.

- do protestu należy dołączyć kaucję w wysokości 100 zł.

14. WYŻYWIENIE i BUFETY

- każdy zawodnik po biegu otrzyma gorący posiłek. Po godzinie 14.00 Organizator nie gwarantuje pełnego pakietu żywnościowego.

- 3 bufety na trasie: 2 x woda, 1 x izo.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W związku ze stanem pandemii COVID-19, Organizator prosi zawodników o zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą oraz noszenie maseczek w takich miejscach jak:

  • Biuro Zawodów,
  • WC,
  • miejsce wydawania i spożywania posiłków,
  • linia i strefa mety,
  • ceremonia dekoracji,
  • wejście do strefy startu oraz strefa startu

W wielu punktach miasteczka zawodów oraz na mecie ustawione będą punkty do dezynfekcji rąk.

- na drogach publicznych zawodników obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i dostosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem drogowym na przecięciu trasy biegu
z drogą publiczną,

- zawodnicy mają obowiązek ubezpieczyć się w zakresie NNW,

- obowiązuje elektroniczny pomiar czasu,

- ominięcie choćby 1 punktu sędziowskiego na trasie równoznaczne jest z dyskwalifikacją zawodnika,

- zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,

- w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w zawodach organizator zwraca opłatę startową,

- za rzeczy zagubione lub skradzione organizator nie ponosi odpowiedzialności,

- organizator zapewnia opiekę medyczną i zabezpieczenie trasy przez służby GOPR,

- wykaz noclegów na: www.biegajwgorachsowich.pl,

- zawodnicy biorąc udział w biegu, zgadzają się na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby marketingowe i promocji imprezy wizerunku (zdjęcia, nagrania filmowe z ich udziałem) oraz wyników z danymi osobowymi,

- każdy uczestnik zawodów ma obowiązek wypełnienia oświadczenia uczestnika zgodnie z zaleceniami głównego inspektora sanitarnego, że nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 oraz nie przebywa na obowiązkowej kwarantannie, a także w czasie ostatnich 14 dni nie miał kontaktu z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2

 

 

Wypełniając kartę zgłoszeniową /w formie elektronicznej lub pisemnej/ uczestnik akceptuje poniższe postanowienia:

Organizator, wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane
z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.

Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko /w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność i ryzyko rodziców lub opiekunów prawnych/. Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie wystąpią w związku z ich udziałem w imprezie. Przez akceptację poniższej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia wszelakich roszczeń od organizatora lub jego zleceniobiorców
w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą: „Zapewniam ,że stan zdrowia w jakim się znajduję umożliwia mi udział w imprezie. Przyjmuję do wiadomości ,że jeśli w związku
z udziałem w imprezie doznam uszczerbku na zdrowiu, szkody rzeczowej lub majątkowej nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że moim obowiązkiem jest przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo
w 9.”Półmaratonie Sowiogórskim”.

Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się ze wszystkim warunkami regulaminu biegu
i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku, w tym zdjęć, nagrań filmowych, wywiadów radiowych, telewizyjnych i prasowych oraz wyników z danymi osobowymi dla potrzeb działań marketingowych i promocyjnych podejmowanych przez organizatorów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz.883/”.

Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. Dz. U. 2018 poz. 1000

 

Dyrektor Biegu Gabriela Buczek - tel. 501155068

Kierownik Biura Zawodów Urszula Poźniak – tel. 502096918