Karczma Pod Sową
Szyprówka - Chata Pod Sową
Juventur Walbrzych
Fundusz Regionu Walbrzyskiego
Nadleśnictwo Jugow
Schronisko Sowa
Schronisko turystyczne Orzeł
MARCCO
Enervit
Góry Sowie
Ośrodek wypoczynkowy Rzeczka
biegigorskie.pl
Data Sport
Dla was
Portal gorski
Biegamy po gorach
Pieszyce
XC LIFE
CKG Nowa Ruda
biegigorskie.pl
Bracia Rodzeń
Półmaraton Ślężański
Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój
Bieg na Sleze
Festiwal Biegów
RadioWrocław
Liga Biegów
Kamayu
BoxMe
KSS Bartnica
Travel
FitLife
YellowVit
GreenMag
Sowie
Browar Wielka Sowa
http://kuehne.pl/
http://sudeckiprodukty.pl/
GNR
Strona główna biegaj w gorach sowoich
Srebrna Kozica 2013, 2012, 2010
Złota Kozica 2018, 2017, 2016
Brązowa Kozica 2015
CKG Nowa Ruda

Nasze nagrody:

REGULAMIN

8. PÓŁMARATON SOWIOGÓRSKI
LUDWIKOWICE KŁODZKIE, 4.07.2021 r.

 

1. ORGANIZATOR

 • Wójt Gminy Nowa Ruda

 • Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda. 57 – 450 Ludwikowice Kłodzkie

Tel.74/872 20 84, e-mail: sport@ckgnr.pl

 

W związku z występowaniem na terenie kraju stanu epidemii, impreza zostanie zorganizowana zgodnie z aktualnymi wytycznymi i przepisami zawartymi w obowiązującej w dniu biegu ustawie, Rozporządzeniu Rady Ministrów oraz zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.

 

Start zawodników odbędzie się o godz. 11.00 zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

 

2. CELE IMPREZY

 • wyłonienie zwycięzców 8. „Półmaratonu Sowiogórskiego”,

 • promocja Gór Sowich,

 • promocja biegów górskich i LIGI BIEGÓW GÓRSKICH ATTIQ,

 • promocja biegania jako, najprostszej formy rekreacji ruchowej.

 

3. TERMIN I MIEJSCE

4.07.2021 r. - Ludwikowice Kłodzkie, ul. J. Kasprowicza 47, boisko sportowe. Start o godzinie 11:00

 

4. TRASA

 • trasa przebiega po drogach publicznych /ok.1,5 km/, szutrowych i leśnych.

 • trasa liczy ok. 22 km

 • najniższy punkt trasy – 475 m. n.p.m., najwyższy – Wielka Sowa – 1015 m. n.p.m.

 • każdy kilometr trasy będzie oznakowany.

 • suma przewyższeń ok. 755 m.

 

5. START I WARUNKI UCZESTNICTWA

 • start zawodników odbędzie się o godz. 11.00

 • procedura startu odbędzie się zgodnie z aktualnymi wymogami administracyjnymi i sanitarnymi

 • próby ustawiania się zawodników w strefie startowej poza miejscami do tego wyznaczonymi karane będą dyskwalifikacją

 • uczestnikiem zawodów może być każda osoba, która do dnia 4.07.2021 roku ukończy 18 lat i złoży oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności w zakresie udziału w zawodach.

 • osoby niepełnoletnie, powyżej 16 roku życia, muszą posiadać na start w zawodach pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

 • zawody mają charakter otwarty.

 • weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych, pakietów, odbywać się będzie w Biurze Zawodów dnia 4.07.2021.r. w godz. 08:00 – 10:30 /dowód tożsamości i opłata startowa/.

 • osoby biegnące w zawodach w towarzystwie psów na smyczy zobowiązane są do startu z końca stawki

 

6. ZGŁOSZENIA

 • zgłoszenia ograniczone do 400 osób

 • zgłoszenia drogą elektroniczną wyłącznie poprzez portal www.datasport.pl do dnia 25.06.2021 r. do godz. 23.59.

        W dniu zawodów zapisów nie będzie.

 

7. OPŁATA STARTOWA

 • do dnia 31.05.2021 r. – 50 zł.

 • od dnia 1.06.2021 r. do dnia 25.06.2021.r. - 60 zł.

 • mieszkańcy Gminy Nowa Ruda – 40 zł. do 25.06.2020 r.

 • osoby, które ukończyły 65 lat – zwolnione z opłaty startowej.

 • zapisy grup/ klubów pow. 5 osób - 40 zł/ osoba (do 25.06.2021)

 • z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy zaproszeni przez Dyrektora Biegu.

 • płatność dokonywana będzie elektronicznie w systemie zapisów DATASPORT.

 • za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

 

8. KLASYFIKACJA

W 8. ”Półmaratonie Sowiogórskim” obowiązują następujące klasyfikacje:

 • open w kategorii kobiet i mężczyzn, miejsca 1-3

 • kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn, miejsca 1- 3

 

9. KATEGORIE WIEKOWE

Przypisanie do kategorii wiekowych następuje na podstawie roku urodzenia.

K/M – 16 – 19 lat

K/M – 20 – 29 lat

K/M – 30 – 39 lata

K/M – 40 – 49 lata

K/M – 50 – 54 lata

K/M – 55 – 59 lat

K/M – 60 – 64 lata

K/M – 65 – 69 lat

K/M – 70 lat i więcej

 

Kategorie wiekowe dublują się z klasyfikacją open – zwycięzca open wygrywa swoją kategorię wiekową.

 

10. NAGRODY

Klasyfikacja open kobiet i mężczyzn – nagrody finansowe (płatne przelewem):

1. m. - 600 zł

2. m. - 400 zł

3. m. - 200 zł

- w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca 1 – 3 trofea sportowe.

- wszyscy zawodnicy po przekroczeniu linii mety otrzymują pamiątkowe medale.

 

11. DEKORACJE

Ceremonia dekoracji rozpocznie się o godz. 14:00 w pobliżu miejsca startu dla klasyfikacji open M i K oraz dla kategorii wiekowych wymienionych w punkcie 9 i 10 regulaminu.

 

12. PROTESTY

 • protesty do organizatora należy składać w formie pisemnej w czasie do 30 min. po zakończeniu biegu przez zawodnika.

 • do protestu należy dołączyć kaucję w wysokości 100 zł.

 

13. WYŻYWIENIE i BUFETY

 • każdy zawodnik po biegu otrzyma gorący posiłek.

 • bufety na trasie: B 1 - 5 km., B 2 – 12 km, B 3 – 18 km, woda.

 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Bieg odbędzie się zgodnie z aktualnymi obostrzeniami sanitarnymi  związanymi ze stanem epidemii lub po zniesieniu stanu epidemii.

 

 

 • na drogach publicznych zawodników obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i dostosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem drogowym na przecięciu trasy biegu z drogą publiczną,

 • zawodnicy mają obowiązek ubezpieczyć się w zakresie NNW,

 • obowiązuje elektroniczny pomiar czasu,

 • ominięcie choćby 1 punktu sędziowskiego na trasie równoznaczne jest z dyskwalifikacją zawodnika,

 • zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,

 • w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w zawodach organizator zwraca opłatę startową,

 • za rzeczy zagubione lub skradzione organizator nie ponosi odpowiedzialności,

 • organizator zapewnia opiekę medyczną i zabezpieczenie trasy przez służby GOPR,

 • wykaz noclegów na: www.biegajwgorachsowich.pl,

 • zawodnicy biorąc udział w biegu, zgadzają się na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby marketingowe i promocji imprezy wizerunku (zdjęcia, nagrania filmowe z ich udziałem) oraz wyników z danymi osobowymi,

 • każdy uczestnik zawodów ma obowiązek wypełnienia oświadczenia uczestnika zgodnie z zaleceniami głównego inspektora sanitarnego, że nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 oraz nie przebywa na obowiązkowej kwarantannie, a także w czasie ostatnich 14 dni nie miał kontaktu z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2

 

 

Wypełniając kartę zgłoszeniową /w formie elektronicznej lub pisemnej/ uczestnik akceptuje poniższe postanowienia:

Organizator, wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.

Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko /w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność i ryzyko rodziców lub opiekunów prawnych/. Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody, jakie wystąpią w związku z ich udziałem w imprezie. Przez akceptację poniższej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia wszelakich roszczeń od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą: „Zapewniam, że stan zdrowia w jakim się znajduję umożliwia mi udział w imprezie. Przyjmuję do wiadomości, że jeśli w związku
z udziałem w imprezie doznam uszczerbku na zdrowiu, szkody rzeczowej lub majątkowej, nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że moim obowiązkiem jest przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w 8.”Półmaratonie Sowiogórskim”.

Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się ze wszystkimi warunkami regulaminu biegu i wypełniłem/łam formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku, w tym zdjęć, nagrań filmowych, wywiadów radiowych, telewizyjnych i prasowych oraz wyników z danymi osobowymi dla potrzeb działań marketingowych i promocyjnych podejmowanych przez organizatorów, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz.883/”.

Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. Dz. U. 2018 poz. 1000

 

Dyrektor Biegu Gabriela Buczek - tel. 501155068

Koordynator Biegu Diana Lisowska-Panek – tel. 609924559

Kierownik Biura Zawodów Urszula Poźniak – tel. 502096918

 

 

 

 

,

Półmaraton Sowiogórski