GNR
Strona główna biegaj w gorach sowoich
Srebrna Kozica 2013, 2012, 2010
Złota Kozica 2018, 2017, 2016
Brązowa Kozica 2015
CKG Nowa Ruda

Nasze nagrody:

 

 

 

 

REGULAMIN

 

7. PÓŁMARATON SOWIOGÓRSKI

LUDWIKOWICE KŁODZKIE, 03.05.2020 r.


 

 

1. ORGANIZATOR

-Wójt Gminy Nowa Ruda

-Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda. 57 – 450 Ludwikowice Kłodzkie

Tel.74/872 20 84, e-mail: ckultury@gmail.com

 

2. CELE IMPREZY

-wyłonienie zwycięzców 7. „Półmaratonu Sowiogórskiego”.

-promocja Gór Sowich

-promocja biegów górskich i LIGI BIEGÓW GÓRSKICH ATTIQ.

-promocja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej.

 

3. TERMIN I MIEJSCE

-03.05.2020 r. - Ludwikowice Kłodzkie, ul. J. Kasprowicza 47 - „Dom Europejski” (400 m. powyżej „Harendy”) oraz boisko sportowe– start - godz. 11:00

 

4. TRASA

-trasa przebiega po drogach publicznych/ok.1,5 km/,szutrowych i leśnych.

-trasa liczy ok. 22 km

-najniższy punkt trasy – 475 m.npm., najwyższy – Wielka Sowa – 1015 m. npm.

-każdy kilometr trasy będzie oznakowany.

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

-uczestnikiem zawodów może być każda osoba, która do dnia 03.05.2020 roku ukończy 18 lat i złoży oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności w zakresie udziału w zawodach.

-osoby niepełnoletnie, powyżej 16 roku życia, muszą posiadać na start w zawodach pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

-zawody mają charakter otwarty.

-weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych, pakietów, gadżetów itp. odbywać się będzie w Biurze Zawodów:

- dnia 03.05.20.r. w godz. 08:00 – 10:30 /dowód tożsamości i opłata startowa/.

- osoby biegnące zawodach w towarzystwie psów na smyczy zobowiązane są do startu z końca stawki zawodników.

 

6. ZGŁOSZENIA

-zgłoszenia drogą elektroniczną wyłącznie poprzez portal www.datasport.pl do dnia 29.04.2020 r. do godz. 23,59.

- w Biurze Zawodów dnia 03.05.20.r. w godz. 08:00 – 10:30

 

7. OPŁATA STARTOWA

- do dnia 31.03.2020 r. – 50 zł.

- od dnia 1.04.2020 r. do dnia 29.04.2020.r. - 60 zł.

- w dniu zawodów – 70 zł

-bez względu na termin zgłoszenia mieszkańcy Gminy Nowa Ruda – 40 zł.

-osoby, które ukończyły 65 lat – zwolnione z opłaty startowej.

-z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy zaproszeni przez Dyrektora Biegu.

-organizatorzy nie gwarantują pełnych pakietów startowych zawodnikom, którzy zapiszą się
w dniu zawodów.

- płatność dokonywana będzie elektronicznie w systemie zapisów DATASPORT.

- za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

 

8. KLASYFIKACJA

- w 7. ”Półmaratonie Sowiogórskim” obowiązują następujące klasyfikacje:

- open w kategorii kobiet i mężczyzn, miejsca 1- 3.

-kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn – miejsca 1- 3

 

 

 

9. KATEGORIE WIEKOWE

-Przypisanie do kategorii wiekowych następuje na podstawie roku urodzenia.

-K/M - 16 - 19 lat

-K/M – 20 – 29 lat

-K/M – 30 – 39 lata

-K/M – 40 – 49 lata

- K/M - 50 – 59 lat

- K/M - 60 – 64 lata

- K/M – 65 – 69 lat

- K/M - 70 lat i więcej

 

10. NAGRODY

-klasyfikacja open kobiet i mężczyzn - nagrody finansowe

1. m. - 600 zł

2. m. - 400 zł

3. m. - 200 zł

-w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca 1 –3 trofea sportowe.

-wszyscy zawodnicy po przekroczeniu linii mety otrzymują pamiątkowe medale.

 

11. DEKORACJE

-ceremonia dekoracji rozpocznie się o godz. 14:00 w pobliżu miejsca startu.

 

12. PROTESTY

-protesty do organizatora należy składać w formie pisemnej w czasie do 30 min. po zakończeniu biegu przez zawodnika.

-do protestu należy dołączyć kaucję w wysokości 100 zł.

 

13. WYŻYWIENIE i BUFETY

-każdy zawodnik po biegu ma prawo do nieograniczonego korzystania z bufetu końcowego oraz otrzyma gorący posiłek.

-bufety na trasie: B 1 - 5 km. , B2 – 12 km , B 3 – 16 km

 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

-na drogach publicznych zawodników obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i dostosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem drogowym na przecięciu trasy biegu
z drogą publiczną.

-zawodnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

-obowiązuje elektroniczny pomiar czasu.

-ominięcie choćby 1 punktu sędziowskiego na trasie równoznaczne jest z dyskwalifikacją zawodnika .

-zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne .

-w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w zawodach organizator nie zwraca opłaty startowej.

-za rzeczy zagubione lub skradzione organizator nie ponosi odpowiedzialności.

-organizator zapewnia opiekę medyczną i zabezpieczenie trasy przez służby GOPR.

-wykaz noclegów na : www.biegajwgorachsowich.pl

 

Wypełniając kartę zgłoszeniową /w formie elektronicznej lub pisemnej/uczestnik akceptuje poniższe postanowienia:

Organizator, wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane
z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.

Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko/w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność i ryzyko rodziców lub opiekunów prawnych/. Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie wystąpią w związku z ich udziałem w imprezie. Przez akceptację poniższej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia wszelakich roszczeń od organizatora lub jego zleceniobiorców
w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą: „Zapewniam ,że stan zdrowia w jakim się znajduję umożliwia mi udział w imprezie. Przyjmuję do wiadomości ,że jeśli w związku
z udziałem w imprezie doznam uszczerbku na zdrowiu ,szkody rzeczowej lub majątkowej nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że moim obowiązkiem jest przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo
w 7.”Półmaratonie Sowiogórskim”.

Swoim podpisem zapewniam ,że zapoznałem się ze wszystkim warunkami regulaminu biegu
i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku , w tym zdjęć ,nagrań filmowych, wywiadów radiowych,telewizyjnych i prasowych oraz wyników z danymi osobowymi dla potrzeb działań marketingowych i promocyjnych podejmowanych przez organizatorów ,zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133,poz.883/”.

 

Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. Dz. U. 2018 poz. 1000

 

 

Gabriela Buczek – Dyrektor Biegu tel.501 155 068

Edward Kozłowicz – Koordynator tel. 695 442 890

 

Półmaraton Sowiogórski

Karczma Pod Sową
Szyprówka - Chata Pod Sową
Juventur Walbrzych
Fundusz Regionu Walbrzyskiego
Nadleśnictwo Jugow
Schronisko Sowa
Schronisko turystyczne Orzeł
MARCCO
Enervit
Góry Sowie
Ośrodek wypoczynkowy Rzeczka

Nasi sponsorzy:

Partnerzy Medialni:

Radio Gold
Data Sport
Dla was
Portal gorski
Biegamy po gorach
Pieszyce
XC LIFE
CKG Nowa Ruda
enitra.pl
biegigorskie.pl

   Partnerzy:

Półmaraton Ślężański
Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój
Super Bieg Runner's
Bieg na Sleze
Festiwal Biegów
http://kuehne.pl/
http://sudeckiprodukty.pl/