GNR
Strona główna biegaj w gorach sowoich
Srebrna Kozica 2013, 2012, 2010
Złota Kozica 2018, 2017, 2016
Brązowa Kozica 2015
CKG Nowa Ruda

Nasze nagrody:

 

 

 

 

REGULAMIN

 

7. PÓŁMARATON SOWIOGÓRSKI

LUDWIKOWICE KŁODZKIE, 06.09.2020 r.


 

 

1. ORGANIZATOR

-Wójt Gminy Nowa Ruda

-Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda. 57 – 450 Ludwikowice Kłodzkie

Tel.74/872 20 84, e-mail: ckultury@gmail.com

 

2. CELE IMPREZY

-wyłonienie zwycięzców 7. „Półmaratonu Sowiogórskiego”.

-promocja Gór Sowich

-promocja biegów górskich i LIGI BIEGÓW GÓRSKICH ATTIQ.

-promocja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej.

 

3. TERMIN I MIEJSCE

-06.09.2020 r. - Ludwikowice Kłodzkie, ul. J. Kasprowicza 47 - „Dom Europejski” (400 m. powyżej „Harendy”) oraz boisko sportowe– start - godz. 11:00

 

4. TRASA

-trasa przebiega po drogach publicznych/ok.1,5 km/,szutrowych i leśnych.

-trasa liczy ok. 22 km

-najniższy punkt trasy – 475 m.npm., najwyższy – Wielka Sowa – 1015 m. npm.

-każdy kilometr trasy będzie oznakowany.

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

-uczestnikiem zawodów może być każda osoba, która do dnia 06.09.2020 roku ukończy 18 lat i złoży oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności w zakresie udziału w zawodach.

-osoby niepełnoletnie, powyżej 16 roku życia, muszą posiadać na start w zawodach pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

-zawody mają charakter otwarty.

-weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych, pakietów, gadżetów itp. odbywać się będzie w Biurze Zawodów:

- dnia 06.05.20.r. w godz. 08:00 – 10:30 /dowód tożsamości i opłata startowa/.

- osoby biegnące zawodach w towarzystwie psów na smyczy zobowiązane są do startu z końca stawki zawodników.

 

6. ZGŁOSZENIA

-zgłoszenia drogą elektroniczną wyłącznie poprzez portal www.datasport.pl do dnia 02.09.2020 r. do godz. 23,59.

- w Biurze Zawodów dnia 06.09.20.r. w godz. 08:00 – 10:30

 

7. OPŁATA STARTOWA

- do dnia 31.07.2020 r. – 50 zł.

- od dnia 1.08.2020 r. do dnia 2.09.2020.r. - 60 zł.

- w dniu zawodów – 70 zł

-bez względu na termin zgłoszenia mieszkańcy Gminy Nowa Ruda – 40 zł.

-osoby, które ukończyły 65 lat – zwolnione z opłaty startowej.

-z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy zaproszeni przez Dyrektora Biegu.

-organizatorzy nie gwarantują pełnych pakietów startowych zawodnikom, którzy zapiszą się
w dniu zawodów.

- płatność dokonywana będzie elektronicznie w systemie zapisów DATASPORT.

- za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

 

8. KLASYFIKACJA

- w 7. ”Półmaratonie Sowiogórskim” obowiązują następujące klasyfikacje:

- open w kategorii kobiet i mężczyzn, miejsca 1- 3.

-kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn – miejsca 1- 3

 

 

 

9. KATEGORIE WIEKOWE

-Przypisanie do kategorii wiekowych następuje na podstawie roku urodzenia.

-K/M - 16 - 19 lat

-K/M – 20 – 29 lat

-K/M – 30 – 39 lata

-K/M – 40 – 49 lata

- K/M - 50 – 59 lat

- K/M - 60 – 64 lata

- K/M – 65 – 69 lat

- K/M - 70 lat i więcej

 

10. NAGRODY

-klasyfikacja open kobiet i mężczyzn - nagrody finansowe

1. m. - 600 zł

2. m. - 400 zł

3. m. - 200 zł

-w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca 1 –3 trofea sportowe.

-wszyscy zawodnicy po przekroczeniu linii mety otrzymują pamiątkowe medale.

 

11. DEKORACJE

-ceremonia dekoracji rozpocznie się o godz. 14:00 w pobliżu miejsca startu.

 

12. PROTESTY

-protesty do organizatora należy składać w formie pisemnej w czasie do 30 min. po zakończeniu biegu przez zawodnika.

-do protestu należy dołączyć kaucję w wysokości 100 zł.

 

13. WYŻYWIENIE i BUFETY

-każdy zawodnik po biegu ma prawo do nieograniczonego korzystania z bufetu końcowego oraz otrzyma gorący posiłek.

-bufety na trasie: B 1 - 5 km. , B2 – 12 km , B 3 – 16 km

 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

-na drogach publicznych zawodników obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i dostosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem drogowym na przecięciu trasy biegu
z drogą publiczną.

-zawodnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

-obowiązuje elektroniczny pomiar czasu.

-ominięcie choćby 1 punktu sędziowskiego na trasie równoznaczne jest z dyskwalifikacją zawodnika .

-zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne .

-w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w zawodach organizator nie zwraca opłaty startowej.

-za rzeczy zagubione lub skradzione organizator nie ponosi odpowiedzialności.

-organizator zapewnia opiekę medyczną i zabezpieczenie trasy przez służby GOPR.

-wykaz noclegów na : www.biegajwgorachsowich.pl

 

Wypełniając kartę zgłoszeniową /w formie elektronicznej lub pisemnej/uczestnik akceptuje poniższe postanowienia:

Organizator, wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane
z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.

Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko/w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność i ryzyko rodziców lub opiekunów prawnych/. Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie wystąpią w związku z ich udziałem w imprezie. Przez akceptację poniższej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia wszelakich roszczeń od organizatora lub jego zleceniobiorców
w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą: „Zapewniam ,że stan zdrowia w jakim się znajduję umożliwia mi udział w imprezie. Przyjmuję do wiadomości ,że jeśli w związku
z udziałem w imprezie doznam uszczerbku na zdrowiu ,szkody rzeczowej lub majątkowej nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że moim obowiązkiem jest przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo
w 7.”Półmaratonie Sowiogórskim”.

Swoim podpisem zapewniam ,że zapoznałem się ze wszystkim warunkami regulaminu biegu
i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku , w tym zdjęć ,nagrań filmowych, wywiadów radiowych,telewizyjnych i prasowych oraz wyników z danymi osobowymi dla potrzeb działań marketingowych i promocyjnych podejmowanych przez organizatorów ,zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133,poz.883/”.

 

Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. Dz. U. 2018 poz. 1000

 

 

Gabriela Buczek – Dyrektor Biegu tel.501 155 068

Edward Kozłowicz – Koordynator tel. 695 442 890

 

Półmaraton Sowiogórski

Karczma Pod Sową
Szyprówka - Chata Pod Sową
Juventur Walbrzych
Fundusz Regionu Walbrzyskiego
Nadleśnictwo Jugow
Schronisko Sowa
Schronisko turystyczne Orzeł
MARCCO
Enervit
Góry Sowie
Ośrodek wypoczynkowy Rzeczka
Radio Gold
Data Sport
Dla was
Portal gorski
Biegamy po gorach
Pieszyce
XC LIFE
CKG Nowa Ruda
biegigorskie.pl
Półmaraton Ślężański
Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój
Super Bieg Runner's
Bieg na Sleze
Festiwal Biegów
http://kuehne.pl/
http://sudeckiprodukty.pl/