Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój
Półmaraton Ślężański
Super Bieg Runner's
Bieg na Sleze
Liga Biegów Górskich  DARE2B
Festiwal Biegów
GNR
Gorski Bieg Niepodległosci
Strona główna biegaj w gorach sowoich

   Partnerzy:

Srebrna Kozica
Złota Kozica
Brązowa Kozica
CKG Nowa Ruda

Nasze
nagrody:

biegigorskie.pl
enitra.pl
półmaraton sowiogórski

5. PÓŁMARATON SOWIOGÓRSKILUDWIKOWICE KŁODZKIE, 11.08.2018 r.

REGULAMIN

 

 

1.ORGANIZATOR

-Wójt Gminy Nowa Ruda

-Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda. ul. Fabryczna 2. 57 – 450 Ludwikowice Kłodzkie

Tel.74/872 20 84, faks 74/871 65 55, e-mail: ckultury@gmail.com

-UKS ludwikowice ,ul.Fabryczna 2. 57 -  450 Ludwikowice Kłodzkie ,tel. 74/872 20 84,

e-mail: tswedward@op.pl 

2.CELE IMPREZY

-wyłonienie zwycięzców  5. „Półmaratonu Sowiogórskiego”.

-promocja Gór Sowich

-promocja biegów górskich i LIGI BIEGÓW GÓRSKICH DARE 2b.

-promocja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej.

3.TERMIN I MIEJSCE

-11.08.2018 roku – Ludwikowice Kłodzkie/Dolny Śląsk, ośrodek „Harenda”.

-start- godz.11:00

4.TRASA

-trasa przebiega po drogach publicznych/ok.2 km/,szutrowych i leśnych.

-trasa liczy ok. 22 km.

-najniższy punkt trasy – 475 m.npm., najwyższy – Wielka Sowa – 1015 m. npm.

-każdy kilometr  trasy będzie oznakowany.  

5.WARUNKI UCZESTNICTWA

-uczestnikiem zawodów może być każda osoba, która do dnia 11.08.2018 roku ukończy 18 lat i złoży oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności w zakresie udziału w zawodach.

-osoby niepełnoletnie muszą posiadać  na start  w zawodach pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

-zawody mają charakter otwarty.

-weryfikacja zawodników,wydawanie numerów startowych,pakietów, gadżetów itp.odbywać się będzie w Biurze Zawodów:

- dnia  10.08.18.r. w godz. 16:00 – 20:00 oraz

 w dniu imprezy w godz. 8:00 – 10:30/dwód tożsamości i opłaty startowej/.

6.ZGŁOSZENIA

-zgłoszenia drogą elektroniczną wyłącznie  poprzez portal www.datasport.pl

-także  w przeddzień zawodów w godz. 16:00 – 20:00 oraz w dniu zawodów w godz. 8:00 – 10:30  
w Biurze Zawodów na terenie ośrodka „Harenda”.

7.OPŁATA STARTOWA

- do dnia 28.02.2018 r. – 45 zł.

-od dnia 1.03.2018 r.  do dnia 30.04.2018.r. -   55 zł.

-od dnia 1.05.2018 r. do dnia 30.06.2018 r. – 65 zł.

-od dnia 1.07.2018. r. do dnia 6.08.2018 r. -75 zł.

-w przeddzień i w dniu zawodów – 100 zł.

-bez względu na termin zgłoszenia mieszkańcy miasta i gminy Nowa Ruda – 40 zł.

-kluby sportowe i grupy biegowe/drużyny/ przy zgłoszeniu min. 5 osób – 40 zł. od osoby w terminie do 31.07.2018.r.

-osoby ,które ukończyły 65 lat – 40 zł.

-z opłaty startowej zwolnieni są zawodnicy zaproszeni przez Dyrektora Biegu.

-organizatorzy nie gwarantują pełnych pakietów startowych zawodnikom,którzy dokonają opłaty startowej po 31.07.2018 r.

- płatność dokonywana będzie elektronicznie w systemie zapisów DATASPORT.

- za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

8.KLASYFIKACJA

- w 5. ”Półmaratonie Sowiogórskim” obowiązują następujące klasyfikacje:

- open w kategorii kobiet i mężczyzn, miejsca 1- 3.

- kategorie wiekowe  kobiet i mężczyzn – miejsca 1- 3

9.KATEGORIE WIEKOWE

-Przypisanie do kategorii wiekowych  następuje na podstawie roku  urodzenia.

-K/M   -16  - 19 lat

-K/M – 20 – 29 lat 

-K/M – 30 – 39 lata

-K/M – 40 – 49 lata

- K/M -  50 – 59 lat

- K/M  - 60 –  64 lata

- K/M – 65 – 69 lat

- K/M  - 70 lat i więcej

10.NAGRODY

-klasyfikacja open kobiet i mężczyzn  - nagrody finansowe i bony

-1 m. -  600 zł. /w tym 300 zł. w gotówce/

2. m. -  400 zł./w tym 200 zł. w gotówce/

3. m. -  200 zł. / w tym 100 zł. w gotówce/

-w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca 1 –3  trofea sportowe.

-wszyscy zawodnicy po przekroczeniu linii mety otrzymują pamiątkowe medale.

11.DEKORACJE

-ceremonia dekoracji rozpocznie się o godz. 14:00 w pobliżu miejsca startu.

12.PROTESTY

-protesty do organizatora należy składać w formie pisemnej w czasie do 30 min. po zakończeniu biegu przez zawodnika.

-do protestu należy dołączyć kaucję w wysokości 100 zł.

13.WYŻYWIENIE i BUFETY

-każdy zawodnik po biegu ma prawo do nieograniczonego korzystania z bufetu końcowego oraz otrzyma gorący posiłek.

-bufety na trasie:  B 1 - 5 km.  , B2 – 12 km , B 3 – 16 km

14.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

-na drogach publicznych zawodników obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i dostosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem drogowym na przecięciu trasy biegu
z drogą publiczną.

-zawodnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

-obowiązuje elektroniczny pomiar czasu.

- ominięcie choćby 1 punktu sędziowskiego na trasie równoznaczne jest z dyskwalifikacją zawodnika .

-zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne .

-w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w zawodach organizator nie zwraca opłaty startowej.

-za rzeczy zagubione lub skradzione organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

-organizator zapewnia opiekę medyczną i zabezpieczenie trasy przez służby GOPR.

-wykaz noclegów na : www.biegajwgorachsowich.pl

 

Wypełniając kartę zgłoszeniową /w formie elektronicznej lub pisemnej/uczestnik akceptuje poniższe postanowienia:

Organizator,wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące,a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za szkody osobowe,rzeczowe i majątkowe,które wystąpią przed,w trakcie lub po imprezie.

Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko/w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność i ryzyko rodziców lub opiekunów prawnych/. Uczestnicy ponoszą całkowitą  odpowiedzialność cywilną i prawną za  wszystkie szkody jakie wystąpią w związku z ich udziałem w imprezie. Przez akceptację poniższej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia wszelakich roszczeń od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą: „Zapewniam ,że stan zdrowia w jakim się znajduję umożliwia mi udział w imprezie.Przyjmuję do wiadomości ,że jeśli w związku z udziałem w imprezie doznam uszczerbku na zdrowiu ,szkody rzeczowej lub majątkowej nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.Przyjmuję do wiadomości,że moim obowiązkiem jest przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w 5.”Półmaratonie Sowiogórskim”.

Swoim podpisem zapewniam ,że zapoznałem się ze wszystkim warunkami regulaminu biegu i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych,w tym także dla potrzeb działań marketingowych i promocyjnych podejmowanych przez organizatorów ,zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia  1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133,poz.883/”.

 

Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. Dz. U. 2018 poz. 1000

 

 

Gabriela Buczek – Dyrektor Biegu  tel.501 155 068

                                                                                      Edward Kozłowicz – Koordynator  tel. 695 442 890 

Pieszyce
XC LIFE
Karczma Pod Sową
Szyprówka - Chata Pod Sową
Gościnec Korona Rzeczka
Juventur Walbrzych
Fundusz Regionu Walbrzyskiego
Nadleśnictwo Jugow
Regatta
Schronisko Sowa
Schronisko turystyczne Orzeł
MARCCO
Harenda
Enervit
Góry Sowie
Ośrodek wypoczynkowy Rzeczka

Nasi sponsorzy:

Partnerzy Medialni:

Radio Gold
Radio Wroclaw
Data Sport
Dla was
Portal gorski
Biegamy po gorach
Pieszyce
Pieszyce
XC LIFE
CKG Nowa Ruda