Karczma Pod Sową
Szyprówka - Chata Pod Sową
Juventur Walbrzych
Fundusz Regionu Walbrzyskiego
Nadleśnictwo Jugow
Schronisko Sowa
Schronisko turystyczne Orzeł
MARCCO
Enervit
Góry Sowie
Ośrodek wypoczynkowy Rzeczka
biegigorskie.pl
Data Sport
Dla was
Portal gorski
Biegamy po gorach
Pieszyce
XC LIFE
CKG Nowa Ruda
biegigorskie.pl
Bracia Rodzeń
Półmaraton Ślężański
Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój
Bieg na Sleze
Festiwal Biegów
RadioWrocław
Liga Biegów
Kamayu
BoxMe
KSS Bartnica
Travel
FitLife
YellowVit
GreenMag
Sowie
Browar Wielka Sowa
http://kuehne.pl/
http://sudeckiprodukty.pl/
GNR
Strona główna biegaj w gorach sowoich
Srebrna Kozica 2013, 2012, 2010
Złota Kozica 2018, 2017, 2016
Brązowa Kozica 2015
CKG Nowa Ruda

Nasze nagrody:

Mini Sowa

                                                                                                                Regulamin 5. Biegu dla dzieci „Mini Sowa”

 

                             W związku z występowaniem na terenie kraju stanu epidemii, impreza zostanie zorganizowana zgodnie z aktualnymi wytycznymi

                         i przepisami zawartymi w obowiązującej w dniu biegu ustawie, Rozporządzeniu Rady Ministrów oraz zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.

 1. Organizator

Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich

 1. Cel

  1. Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

  2. Promowanie zdrowego stylu życia.

  3. Promowanie Gminy Nowa Ruda.

 1. Termin i miejsce biegu

  1. 7 sierpnia 2021 r. w godz. 11:00-14:00

  2. Start i meta biegów umiejscowiona jest na boisku sportowym przy Domu Europejskim ul. Kasprowicza 47, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie.

  3. Biuro Zawodów - boisko sportowe, ul. Jana Kasprowicza 47 w Ludwikowicach Kłodzkich.

 1. Kategorie wiekowe i dystanse

Dzieci startują na dystansach przypisanych do ich wieku z podziałem na dziewczynki i chłopców.

 • 3-4 latki (roczniki 2017 i 2018) - dystans ok. 100m

 • 5-6 latki (roczniki 2015 i 2016) - dystans ok. 150m

 • 7-8 latki (roczniki 2013 i 2014) - dystans ok. 200m

 • 9-10 latki (roczniki 2011 i 2012) - dystans ok. 400m

 • 11-12 latki (roczniki 2009 i 2010) - dystans ok. 600m

 • 13-14 latki (roczniki 2007 i 2008) - dystans ok. 750m

Organizator zastrzega sobie, w przypadku dużej ilości startujących w danej kategorii wiekowej, prawo do rozegrania biegów eliminacyjnych (ćwierćfinałów, półfinałów).

 1. Program zawodów

  1. Godz. 8.00 – 10.45 – weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych w Biurze Zawodów.

  2. Godz. 10.45 – rozgrzewka.

  3. Godz. 11.00 – start biegu roczniki 2017 i 2018 – dystans ok. 100 m osobno chłopcy i dziewczynki.

  4. Godz. 11.20 – start biegu roczniki 2015 i 2016 – dystans ok. 150 m osobno chłopcy i dziewczynki.

  5. Godz. 11.40 – start biegu roczniki 2013 i 2014 – dystans ok. 200 m osobno chłopcy i dziewczynki.

  6. Godz. 12.00 – start biegu roczniki 2011 i 2012 – dystans ok. 400 m osobno chłopcy i dziewczynki.

  7. Godz. 12.20 – start biegu roczniki 2009 i 2010 – dystans ok. 600 m osobno chłopcy i dziewczynki.

  8. Godz. 12.40 – start biegu roczniki 2007 i 2008 – dystans ok. 750 m osobno chłopcy i dziewczynki.

    Godz. 13.15 – dekoracje.

Organizator może wprowadzić zmiany w programie imprezy, znając liczebność zawodników w poszczególnych kategoriach wiekowych

np. dzieląc biegi na serie lub zmieniając godziny startów.

    Warunki uczestnictwa

    W 5. Biegu dla dzieci „Mini Sowa” może wziąć udział każde dziecko, pod warunkiem dokonania zgłoszenia z podpisem rodzica lub opiekuna prawnego.

    Wszyscy zawodnicy startujący w Biegu, zostaną zweryfikowani w Biurze Zawodów, podczas odbioru pakietów startowych,

    tylko w dniu imprezy 7.08.2021.r. w godz. 8:00-10:45 na terenie boiska sportowego w Ludwikowicach Kłodzkich.

 

 1. Organizator przygotował pulę 250 numerów startowych. Limit zawodników jest ustalony na 250 dzieci.

 2. Każde dziecko otrzyma numer startowy oraz pakiecik startowy.

 3. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.

 4. W momencie weryfikacji/odbioru numeru startowego oraz podczas biegu i po jego zakończeniu, obecność rodzica lub prawnego opiekuna jest obowiązkowa.

 5. Rodzice (lub opiekunowie prawni) biorą pełną odpowiedzialność za dziecko przed, w trakcie i po biegu.

 6. Rodzic lub opiekun prawny dziecka oświadcza, że zapoznał się z regulaminem biegu oraz go zaakceptował.

    Zgłaszający do biegu rodzice lub opiekunowie prawni oświadczają, że start dzieci jest na ich wyłączną odpowiedzialność

    i że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w biegu.

 

    Starty w poszczególnych rocznikach są z podziałem na dziewczynki i chłopców.

    W przypadku grupy mniejszej niż 3 osoby w danej kategorii wiekowej, Organizator dopuszcza start chłopców i dziewczynek wspólnie.

    Zabrania się wbiegania rodzicom poza wyznaczoną przez organizatorów strefę oraz utrudniania finiszowania pozostałym zawodnikom i stwarzania niebezpiecznych sytuacji.

 1. Zgłoszenia

    Zgłoszenia do biegu 5. „Mini Sowa” będą przyjmowane drogą internetową poprzez formularz zgłoszeniowy,

    dostępny na stronie portalu datasport.pl /kat. biegi górskie /, poniżej biegu Enervit 12. „Bieg na Wielką Sowę”. Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie dane wymagane w formularzu.

 1. Zgłoszenia internetowe będą przyjmowane do dnia 5 sierpnia 2021 r. do godziny 20:00

 2. W dniu 7 sierpnia 2021. r. dokonanie rejestracji będzie możliwe tylko w Biurze Zawodów w godz. 8.00-10.30.

 1. Klasyfikacje i Nagrody

  1. W biegach dla dzieci klasyfikacja będzie prowadzona dla pierwszych trzech miejsc bez pomiaru czasu.

  2. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale, a osoby, które zajęły miejsca I-III - symboliczne upominki.

 1. Protesty

  1. Protesty dotyczące spraw związanych z 5. Biegiem dla dzieci „Mini Sowa” należy składać bezpośrednio po zakończeniu zawodów do Organizatora.

  2. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących biegu będzie ostateczna.

 1. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

  1. Dane osobowe uczestników 5. Biegu dla dzieci „Mini Sowa” będą przetwarzane w celach przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagród.

    Rejestracja i udział dzieci w 5. Biegu dla dzieci „Mini Sowa”, równoznaczna jest z wyrażeniem zgody na fotografowanie

    i publikowanie wizerunku dzieci na stronach organizatora biegu. 

    W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

    w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuje,

    iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez organizatora w związku z udziałem w  konkursie jest: Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda

    w Ludwikowicach Kłodzkich, ul. Fabryczna 2 57-450 Ludwikowice Kłodzkie.

    Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji oraz rozstrzygnięcia konkursu

    poprzez wyłonienie zwycięzcy w trakcie trwania konkursu, a po tym czasie jedynie w zakresie prac wyróżnionych do momentu ustania potrzeby dalszego przetwarzania

    lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

    Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych- Katarzynę Bala-Antczak.

    W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem pisząc na adres: biuro@abi-kancelaria.pl.

    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),w przypadku, gdy zachodzi jedna z poniższych przesłanek:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

  1. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i nie będą poddawane procesom zautomatyzowanego profilowania.

   W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych,

    przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Postanowienia końcowe

  1. Wszystkich uczestników 5. Biegu dla dzieci „Mini Sowa” obowiązuje niniejszy regulamin.

    Organizator, zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania danych osobowych

    oraz zdjęć w celu opublikowania lub przedstawienia imion, nazwisk dzieci na stronach internetowych organizatora.

 1. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.

 2. Organizator zapewnia opiekę medyczną w miejscu trwania imprezy.

    Rodzice lub opiekunowie prawni rejestrując Dziecko do Biegu przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym

   i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

 1. Za rzeczy pozostawione lub zagubione organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.

 3. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

 4. W każdej chwili organizator może wprowadzić zmiany do regulaminu.

 

    Koordynator Biegu – Katarzyna Serweta tel. 505 434 808

    Dyrektor Biegu – Gabriela Buczek tel. 501 155 068