GÓRSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

 

 

                                                                                                                             Regulamin

12. GÓRSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

Świerki, 11.11.2024 roku

 

1. ORGANIZATOR

-Wójt Gminy Nowa Ruda,

-Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda

Tel. 74/8722084 , e-mail – sport@ckgnr.pl, ckultury@gmail.com

 

2. CEL IMPREZY

-uczczenie rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,

-wyłonienie zwycięzców biegu,

-promocja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej,

-promocja Wzgórz Włodzickich i Ligi Biegów Górskich TERNUA

-promocja Gminy Nowa Ruda

 

3. TERMIN I MIEJSCE

-11.11.2024 roku o godz. 11,00 – Świerki, gmina Nowa Ruda

- teren przy Świetlicy Wiejskiej w Świerkach, Świerki 61

 

4.TRASA

-trasa liczy 10 km – przebiega po drogach polnych i leśnych Wzgórz Włodzickich, przewyższenie wynosi ok. 300 m,

-trasa oznakowana co kilometr.

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA i START

-uczestnikiem zawodów może być każda osoba, która do dnia 11.11.2024r. ukończy 18 lat i złoży oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności w zakresie udziału w zawodach,

-osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat, muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach,

-weryfikacja, wydawanie numerów startowych w Biurze Zawodów w dniu imprezy w godz. 8.00 – 10.30 w Sali Wiejskiej w Świerkach, Świerki 61,

- do odebrania numeru startowego potrzebny jest otrzymany e-mailem kod QR

- organizator zapewni specjalny sektor startowy ELITA dla kobiet i mężczyzn (Top 30) według aktualnych wyników klasyfikacji generalnej Ligi Biegów Górskich,

- prawo startu z sektora ELITA mają również osoby wskazane i zaproszone przez organizatora

 

6. ZGŁOSZENIA

  • zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną na stronie portalu Datasport.pl do dnia 7.11.2024 roku do godz. 23:59,

  • 11.11.2024 w biurze zawodów

  • dopuszcza się udział w zawodach osób z psami na smyczy pod warunkiem startu z końca stawki,

 

7.OPŁATA STARTOWA

- do dnia 29.02.2024 r. -  60 PLN

- od 1.03 do 30.04.2024 -  80 PLN

- od 1.05 do 30.06.2024 -  90 PLN

- od 1.07 do 7.11.2024 - 100 PLN (koniec zapisów online, godz. 23:59, czwartek)

 

- w dniu zawodów (tylko w biurze zawodów) - 110 PLN

 

-mieszkańcy Gminy Nowa Ruda – 60 PLN  bez względu na termin zgłoszenia

-osoby w wieku powyżej 65 roku życia nie płacą wpisowego.

organizator wprowadza możliwość bezpłatnej cesji/ przeniesienia pakietu startowego na inną osobę. Taka możliwość będzie dostępna po kontakcie telefonicznym z Kierownikiem Biura Zawodów (Urszula Poźniak, tel. 502096918). Cesja możliwa do 7.11.2024

 

 

-każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy medal i ciepły posiłek

 

8.KLASYFIKACJA

GÓRSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI” – open K/M, m. 1 – 3 oraz kat. wiekowe K/M m. 1-3

 

9.KATEGORIE WIEKOWE

-w obu klasyfikacjach obowiązują następujące kat. wiekowe kobiet i mężczyzn:

 

K/M - 16 - 19 lat

K/M - 20 - 29 lat

K/M - 30 - 39 lat

K/M - 40 - 44 lata

K/M - 45 - 49 lat

K/M - 50 - 54 lata

K/M - 55 - 59 lat

K/M - 60 - 64 lat

K/M - 65 - 69 lat

K/M - 70 - 74 lat

K/M - 75 lat i powyżej

 

10. NAGRODY

-klasyfikacja open K/M ,m. 1-3 – trofea sportowe

-kat. wiekowe, m. 1-3 - trofea sportowe

-wszyscy zawodnicy po przebiegnięciu linii mety otrzymają pamiątkowe medale

 

11. DEKORACJE

-ceremonia dekoracji rozpocznie się o godz. 13.15 przy Sali Wiejskiej

 

12. PROTESTY

-do protestu w formie pisemnej należy dołączyć kaucję w wysokości 100 zł.

-protest należy złożyć w czasie do 15 min. po minięciu mety przez zawodnika.

 

13. WYŻYWIENIE

-każdy zawodnik po biegu będzie miał prawo dostępu do bufetu końcowego, gorącego posiłku, kawy, herbaty oraz ciast domowego wypieku. Po godzinie 13.00 Organizator nie gwarantuje pełnego pakietu wyżywienia.

 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

  • obowiązuje elektroniczny pomiar czasu,

  • ominięcie choćby 1 punktu sędziowskiego na trasie równoznaczne jest z dyskwalifikacją zawodnika,

  • zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,

  • depozyt znajdować się będzie w Sali Wiejskiej,

  • w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w zawodach, organizator nie zwraca opłaty startowej,

  • za rzeczy zagubione lub skradzione organizator nie ponosi odpowiedzialności,

  • organizator zapewnia opiekę medyczną i zabezpieczenie trasy przez służby GOPR


Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik akceptuje poniższe postanowienia:

Organizator, wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność i ryzyko rodziców lub opiekunów prawnych).

Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody, jakie wystąpią w związku z ich udziałem w imprezie.

Przez akceptację poniższej deklaracji, uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia wszelakich roszczeń od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą: „Zapewniam, że stan zdrowia w jakim się znajduję, umożliwia mi udział w imprezie. Przyjmuję do wiadomości, że jeśli w związku z udziałem w imprezie, doznam uszczerbku na zdrowiu, szkody rzeczowej lub majątkowej, nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że moim obowiązkiem jest przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w 12. Górskim Biegu Niepodległości.

 

Swoim zgłoszeniem zapewniam, że zapoznałem się ze wszystkim warunkami regulaminu biegu i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku, w tym zdjęć, nagrań filmowych, wywiadów radiowych, telewizyjnych i prasowych oraz wyników z danymi osobowymi dla potrzeb działań marketingowych i promocyjnych podejmowanych przez organizatorów, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781).

 

 

Dyrektor Biegu – Gabriela Buczek- Rogińska tel.501155068

Kierownik Biura Zawodów – Urszula Poźniak – tel. 502096918 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Nasze nagrody:

CKG Nowa Ruda
Brązowa Kozica 2015
Złota Kozica 2018, 2017, 2016
Srebrna Kozica 2013, 2012, 2010
GNR
KSS Bartnica
BoxMe
Kamayu
Bieg na Sleze
Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój
Półmaraton Ślężański
Bracia Rodzeń
biegigorskie.pl
CKG Nowa Ruda
Pieszyce
Biegamy po gorach
Data Sport
Schronisko Sowa
Fundusz Regionu Walbrzyskiego
Szyprówka - Chata Pod Sową