Szyprówka - Chata Pod Sową
Juventur Walbrzych
Fundusz Regionu Walbrzyskiego
Schronisko Sowa
Ośrodek wypoczynkowy Rzeczka
Data Sport
Biegamy po gorach
Pieszyce
CKG Nowa Ruda
biegigorskie.pl
Bracia Rodzeń
Półmaraton Ślężański
Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój
Bieg na Sleze
RadioWrocław
Liga Biegów
Kamayu
BoxMe
KSS Bartnica
GNR
Srebrna Kozica 2013, 2012, 2010
Złota Kozica 2018, 2017, 2016
Brązowa Kozica 2015
CKG Nowa Ruda

Nasze nagrody:

 

 

REGULAMIN

Invest Park 10. GÓRSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

Świerki, 11.11.2022 roku

 

1. ORGANIZATOR

-Wójt Gminy Nowa Ruda,

-Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda

Tel. 74/8722084 , e-mail – sport@ckgnr.pl, ckultury@gmail.com

 

Impreza odbędzie się zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów oraz zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia

 

2. CEL IMPREZY

-uczczenie 103 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,

-wyłonienie zwycięzców biegu,

-promocja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej,

-promocja Wzgórz Włodzickich i Ligi Biegów Górskich ATTIQ,

-promocja Gminy Nowa Ruda

3. TERMIN I MIEJSCE

-11.11.2022 roku o godz. 11,00 – Świerki, /koło Ludwikowic Kłodzkich, Dolny Śląsk/

-teren przy Świetlicy Wiejskiej w Świerkach.

4.TRASA

-trasa liczy 10 km – przebiega po drogach polnych i leśnych Wzgórz Włodzickich, przewyższenie wynosi ok. 300 m,

-trasa oznakowana co kilometr.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA i START

-uczestnikiem zawodów może być każda osoba, która do dnia 11.11.2022r. ukończy 18 lat i złoży oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności w zakresie udziału w zawodach,

-osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat, muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach,

-weryfikacja, wydawanie numerów startowych w Biurze Zawodów w dniu imprezy w godz. 8.00 – 10.30 /przy Sali Wiejskiej w Świerkach/,

- organizator zapewni specjalny sektor startowy ELITA dla kobiet i mężczyzn (Top 30 – 50) według aktualnych wyników klasyfikacji generalnej Ligi Biegów Górskich Attiq,

- prawo startu z sektora ELITA mają również osoby wskazane i zaproszone przez organizatora

6. ZGŁOSZENIA

 • zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną na stronie portalu Datasport.pl do dnia 8.11.2022 roku do godz. 23:59,
 • dopuszcza się udział w zawodach osób z psami na smyczy pod warunkiem startu z końca stawki,

 

7.OPŁATA STARTOWA

-do dnia 30.04.2022 r. – 50 zł.

-od 1.05 do 30.06.2022 – 60 zł.

-od 1.07 do 8.11.2022 – 70 zł.

-w dniu zawodów – 80 zł.

UWAGA!

-członkowie UKS-u Ludwikowice i mieszkańcy Gminy Nowa Ruda – 50,00 zł - bez względu na termin zgłoszenia

-osoby w wieku powyżej 65 roku życia nie płacą wpisowego.

-organizator wprowadza możliwość bezpłatnej cesji/ przekazania pakietu startowego na inną osobę

-cesja będzie dostępna w profilu zawodnika na portalu datasport.pl do 8.11.2022

-każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy medal i ciepły posiłek

8.KLASYFIKACJA

”GÓRSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI” – open K/M, m. 1 – 3 oraz kat. wiekowe K/M m. 1-3

9.KATEGORIE WIEKOWE

-w obu klasyfikacjach obowiązują następujące kat. wiekowe kobiet i mężczyzn:

K/M - 16 – 19 lat

K/M - 20 – 29 lat

K/M - 30 - 39 lat

K/M - 40 - 49 lat

K/M - 50 - 54 lat

K/M - 55 - 59 lat

K/M - 60 – 64 lat

K/M - 65 – 69 lat

K/M - 70 lat i powyżej

K/M - 75 lat i powyżej

10. NAGRODY

-klasyfikacja open K/M ,m. 1-3 – trofea sportowe

-kat. wiekowe, m. 1-3 - trofea sportowe

-wszyscy zawodnicy po przebiegnięciu linii mety otrzymają pamiątkowe medale

11. DEKORACJE

-ceremonia dekoracji rozpocznie się o godz. 13.15 przy Sali Wiejskiej

12. PROTESTY

-do protestu w formie pisemnej należy dołączyć kaucję w wysokości 100 zł.

-protest należy złożyć w czasie do 15 min. po minięciu mety przez zawodnika.

 

 

 

13. WYŻYWIENIE

-każdy zawodnik po biegu będzie miał prawo dostępu do bufetu końcowego, gorącego posiłku, kawy, herbaty oraz ciast domowego wypieku. Po godzinie 13.00 Organizator nie gwarantuje pełnego pakietu wyżywienia.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W związku ze stanem pandemii COVID 19 Organizator prosi zawodników o zachowanie odpowiedniego dystansu między sobą oraz noszenie maseczek w takich miejscach jak:

 • Biuro Zawodów,
 • WC,
 • miejsce wydawania i spożywania posiłków,
 • ceremonia dekoracji.

W Biurze zawodów, miejscu wydawania posiłków oraz na mecie ustawione będą punkty do dezynfekcji rąk.

 • obowiązuje elektroniczny pomiar czasu,
 • ominięcie choćby 1 punktu sędziowskiego na trasie równoznaczne jest z dyskwalifikacją zawodnika,
 • zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,
 • szatnie oraz depozyt znajdować się będą przy Sali Wiejskiej,
 • w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w zawodach, organizator nie zwraca opłaty startowej,
 • za rzeczy zagubione lub skradzione organizator nie ponosi odpowiedzialności,
 • organizator zapewnia opiekę medyczną i zabezpieczenie trasy przez służby GOPR,
 • zawodnicy mają obowiązek ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków,

 

 

Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik akceptuje poniższe postanowienia:

Organizator, wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność i ryzyko rodziców lub opiekunów prawnych).

Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody, jakie wystąpią w związku z ich udziałem w imprezie.

Przez akceptację poniższej deklaracji, uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia wszelakich roszczeń od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą: „Zapewniam, że stan zdrowia w jakim się znajduję, umożliwia mi udział w imprezie. Przyjmuję do wiadomości, że jeśli w związku z udziałem w imprezie, doznam uszczerbku na zdrowiu, szkody rzeczowej lub majątkowej, nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że moim obowiązkiem jest przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w 10. Górskim Biegu Niepodległości. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się ze wszystkim warunkami regulaminu biegu i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku, w tym zdjęć, nagrań filmowych , wywiadów radiowych, telewizyjnych i prasowych oraz wyników wraz z danymi osobowymi dla potrzeb działań marketingowych i promocyjnych podejmowanych przez organizatorów, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000).

 

Impreza odbędzie się wg aktualnych wytycznych Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Zdrowia dotyczących organizacji wydarzeń sportowych w stanie epidemii.

 

Dyrektor Biegu – Gabriela Buczek- tel.501155068

Kierownik Biura Zawodów – Urszula Poźniak – tel. 502096918

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÓRSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI