Bieg na Wielką Sowę

 

 

 

 

 

 

Regulamin

 

14. ”BOXMET BIEG NA WIELKĄ SOWĘ”, LUDWIKOWICE KŁODZKIE, 6.08.2023


7. MISTRZOSTWA POLSKI LEKARZY W BIEGU ALPEJSKIM

 

 

1. ORGANIZATOR
- Wójt Gminy Nowa Ruda
- Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, 57 – 450 Ludwikowice Kłodzkie
Tel. 74/872 20 84, e-mail:
sport@ckgnr.pl, ckultury@gmail.com

 

2. CELE IMPREZY

- wyłonienie zwycięzców 14. Biegu na Wielka Sowę,
- wyłonienie zwycięzców 7. Mistrzostw Polski Lekarzy w biegu alpejskim,
- promocja Gór Sowich, promocja Gminy No

wa Ruda,- promocja biegów górskich i LIGI BIEGÓW GÓRSKICH ATTIQ,
- promocja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej

3. TERMIN I MIEJSCE
6.08.2023 roku – Ludwikowice Kłodzkie, ul. J. Kasprowicza 47 - boisko sportowe, start - godz. 10:00,

 

4. TRASA

- trasa przebiega po drogach publicznych /ok.2 km/, szutrowych i leśnych,
- trasa liczy ok. 10 km, a przewyższenia + 600 m -60 m,
- najniższy punkt trasy – 475 m n.p.m., najwyższy – Wielka Sowa – 1015 m. npm,
- każdy kilometr trasy będzie oznakowany,
- ostatni kilometr przed metą – oznakowanie co 100 m

 

5. WARUNKI UCZESTNICTWA i START

Organizator określa limit startujących na 900 osób. W momencie osiągnięcia limitu zapisy zostaną wstrzymane.

- organizator zapewni specjalny sektor startowy dla zaproszonych zawodników oraz dla najlepszych 30 zawodniczek i najlepszych 30 zawodników w klasyfikacji generalnej Ligi Biegów Górskich Attiq wg aktualnych wyników. Prawo do startu z sektora ELITA mają również osoby wskazane i zaproszone przez organizatora,
- uczestnikiem zawodów może być każda osoba, która do dnia 6.08.2023 roku ukończy 18 lat i złoży oświadczenie o stanie zdrowia i odpowiedzialności w zakresie udziału w zawodach,
- osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat, muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na start w zawodach
- zawody mają charakter otwarty,
- weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych i pakietów. odbywać się będzie w Biurze Zawodów:

- dnia 5.08.2023.r. w godz. 16:00 – 20:00

- w dniu imprezy w godz. 7:30 – 9:30 /dowód tożsamości i kod QR/

 

6. ZGŁOSZENIA
- zgłoszenia drogą elektroniczną wyłącznie poprzez portal www.datasport.pl, do dnia 4.08.2023 
- dzień przed zawodami w godz 9:00 - 12:00 i 16:00 – 20:00 oraz w dniu zawodów w godz. 7:30 – 9:30
w Biurze Zawodów - Ludwikowice Kłodzkie, ul. J. Kasprowicza 47 - boisko sportowe (o ile limit startujących nie zostanie wyczerpany wcześniej)

- dopuszcza się udział w zawodach osób z psami na smyczy pod warunkiem startu z końca stawki

- za zgłoszenia uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty startowej

 

7. OPŁATA STARTOWA

Opłaty startowe będą przyjmowane w poniższych terminach, o ile limit startujących nie zostanie osiągnięty wcześniej.

Po osiągnięciu limitu zapisy zostaną wstrzymane.

 

- do dnia 28.02.2023 - 70 PLN
- od 1.03.2023 do dnia 30.04.2023 - 80 PLN
- od dnia 1.05.2023 r. do dnia 30.06.2023 - 90 PLN
- od dnia 1.07.2023 r. do dnia 1.08.2023  - 100 PLN
- 2-4.08.2023 (online) oraz 5.08 i  6.08.2023 (w biurze zawodów) - 120 PLN
- bez względu na termin (do limitu zgłoszeń) zgłoszenia mieszkańcy Gminy Nowa Ruda - 70 PLN

- bez względu na termin (do limitu zgłoszeń) zawodnicy i zawodniczki, którzy ukończyli 65. rok życia startują bezpłatnie
- kluby sportowe i grupy biegowe/drużyny/ przy zgłoszeniu pow. 5 osób (min. 6 osób) – 70 PLN od osoby w terminie do 1.08.2023.r. lub do osiągnięcia limitu zgłoszeń


Z opłaty startowej zwolnieni są:
- zwycięzcy Biegu na Wielką Sowę w kat. kobiet i mężczyzn w klasyfikacji open w latach 2010 – 2022,

- zawodnicy zaproszeni przez Dyrektora Biegu,

 

Organizatorzy nie gwarantują pełnych pakietów startowych zawodnikom, którzy dokonają opłaty startowej po 1.08.2023 r.,

 

- organizator wprowadza możliwość bezpłatnej cesji/ przeniesienia pakietu startowego na inną osobę.

Taka możliwość będzie dostępna po kontakcie telefonicznym z Kierownikiem Biura Zawodów (Urszula Poźniak, tel. 502096918)

- opcja cesji będzie możliwa do 27.06.2023

- płatność dokonywana będzie elektronicznie w systemie zapisów DATASPORT,
- za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

- każdy zawodnik otrzyma pamiątkowy medal i dostęp do zimnego bufetu na mecie

- każdy zawodnik otrzyma ciepły posiłek po powrocie z mety na miejsce startu

- organizator zapewni transport zawodników wracających ze szczytu na trasie Przeł. Sokola – biuro zawodów (zejście z Wielkiej Sowy na Przeł. Sokolą we własnym zakresie szlakiem turystycznym)

 

8. KLASYFIKACJA
- w 14. Biegu na Wielka Sowę obowiązują następujące klasyfikacje:


- open w kategorii kobiet i mężczyzn, miejsca 1- 5,
- kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn – miejsca 1- 3,
- drużynowa: miejsca 1-3 - dla min. 3 –osobowych drużyn /drużyną może być formalna lub nieformalna grupa biegaczy reprezentująca klub sportowy, grupę biegową , stowarzyszenie, zakład pracy itp. . Każdy członek drużyny musi wpisać w panelu swojego zgłoszenia nazwę drużyny, która ma być brana pod uwagę w wynikach.

 

Chęć udziału w klasyfikacji drużynowej nie wymaga dodatkowego zgłoszenia.

Wynikiem drużyny będzie suma trzech najlepszych czasów członków drużyny.

- organizator wprowadza limit czasu na ukończenie biegu: 2 godziny

 

9. KATEGORIE WIEKOWE
- Przypisanie do kategorii wiekowych w 14. Biegu na Wielką Sowę następuje na podstawie roku urodzenia.


14. Bieg na Wielka Sowę:
- K/M - 16 - 19 lat
- K/M – 20 – 29 lat
- K/M – 30 – 34 lata
- K/M – 35 – 39 lat
- K/M – 40 – 44 lata
- K/M – 45 – 49 lat
- K/M – 50 – 54 lata
- K/M - 55 – 59 lat
- K/M - 60 – 64 lata
- K/M – 65 – 69 lat
- K/M - 70 - 74 lata

- K/M - 75+

 

Klasyfikacja OPEN dubluje się z kategoriami wiekowymi. Zwycięzca OPEN wygrywa swoją kategorię wiekową.

 

Mistrzostwa Polski Lekarzy:
- K/M - 20 lat
- K/M - 30 lat
- K/M - 40 lat
-K/M - 50 lat i więcej oraz klasyfikacja open K/M, m. 1 – 3, medale, puchary, nagrody rzeczowe w kategoriach wiekowych - m. 1 – 3, medale, puchary i nagrody rzeczowe
- obowiązuje regulamin 14. Biegu na Wielką Sowę
- w formularzu zgłoszeniowym zaznaczyć: Mistrzostwa Polski Lekarzy

- w Mistrzostwach Polski Lekarzy nagrody w kat. wiekowych i open nie dublują się.
- koordynator: lek. med. Jerzy Słobodzian, tel. 602486406, mail: jerzyslobodzian@gmail.com

 

10. NAGRODY
- 14. Bieg na Wielka Sowę:
- klasyfikacja open kobiet i mężczyzn, 1 m.- 1,000 zł., 2 m.- 700 zł., 3 m. – 550 zł., 4 m. – 400 zł., 5 m. – 300 zł,
- w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn za miejsca 1 –3 trofea sportowe,
- wszyscy zawodnicy po przekroczeniu linii mety otrzymują pamiątkowe medale.
- klasyfikacja drużynowa – miejsca 1 – 3 puchary

 

11 .DEKORACJE
- ceremonia dekoracji rozpocznie się o godz. 13:00 w pobliżu miejsca startu

 

12. PROTESTY
- protesty do organizatora należy składać w formie pisemnej w czasie do 30 min. po zakończeniu biegu przez zawodnika,
- do protestu należy dołączyć kaucję w wysokości 100 zł

 

13. WYŻYWIENIE i BUFETY
- każdy zawodnik po biegu ma prawo do korzystania z bufetu końcowego oraz otrzyma gorący posiłek. Po godzinie 13.00 Organizator nie gwarantuje pełnego pakietu żywieniowego.
- 3 bufety na trasie: 2 x woda, 1 x izotonik.

 

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- na drogach publicznych zawodników obowiązuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i dostosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem drogowym na przecięciu trasy biegu z drogą publiczną,
- obowiązuje elektroniczny pomiar czasu (zawody obsługuje firma Datasport)

- powrót zawodników z Wielkiej Sowy: czerwonym szlakiem turystycznym Przełącz Sokolą, skąd kursować będą bezpłatne autobusy do Ludwikowic Kłodzkich

- Za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

- Organizator zapewnia opiekę medyczną i zabezpieczenie trasy przez służby GOPR.

- Zawodnicy mają obowiązek ubezpieczyć się w zakresie NNW.

- Depozyt znajdować się będzie na terenie boiska sportowego.

- Zawodnicy, biorąc udział w biegu, zgadzają się na wykorzystanie przez Organizatora na potrzeby marketingowe i promocji imprezy zdjęć, nagrań filmowych z ich udziałem oraz wyników z danymi osobowymi.

- Wypełniając Kartę Zgłoszeniową /w formie elektronicznej lub pisemnej/ uczestnik akceptuje poniższe postanowienia:

  • Organizator, wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie i po imprezie,

  • Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko /w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność i ryzyko rodziców lub opiekunów prawnych/,

  • Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody, jakie wystąpią w związku z ich udziałem w imprezie,

  • Przez akceptację poniższej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia wszelkich roszczeń od Organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą:

 

Zapewniam, że stan zdrowia, w jakim się znajduję, umożliwia mi udział
w imprezie. Przyjmuję do wiadomości, że jeżeli w związku z udziałem w imprezie doznam uszczerbku na zdrowiu, szkody rzeczowej lub majątkowej nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że moim obowiązkiem jest przestrzegać zarządzeń lub poleceń służb porządkowych Organizatora oraz zapisów regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w 14. Biegu na Wielką Sowę. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się ze wszystkimi zapisami regulaminu biegu i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym także dla potrzeb działań marketingowych i promocyjnych podejmowanych przez Organizatorów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. nr 133, poz. 883/ Ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. Dz. U. 2018 poz. 1000

 

 

Gabriela Buczek – Dyrektor Biegu, tel. 501 155 068

Kierownik Biura Zawodów - Urszula Poźniak, tel. 502096918

 

 

 

 

 

 

Nasze nagrody:

CKG Nowa Ruda
Brązowa Kozica 2015
Złota Kozica 2018, 2017, 2016
Srebrna Kozica 2013, 2012, 2010
GNR
KSS Bartnica
BoxMe
Kamayu
Liga Biegów
Bieg na Sleze
Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój
Półmaraton Ślężański
Bracia Rodzeń
biegigorskie.pl
CKG Nowa Ruda
Pieszyce
Biegamy po gorach
Data Sport
Schronisko Sowa
Fundusz Regionu Walbrzyskiego
Szyprówka - Chata Pod Sową